Gratyfikant GT – ulepszenie

Opis zmian (1.56 SP1)

Wersja 1.56 SP1 – 12/03/2019

 • Dodano nowy wzorzec deklaracji GUS Z-03.
 • Dodano obsługę wersji 2-0E wysyłki dla deklaracji PIT-37(25).
 • Poprawiono liczenie pola 328 dla PIT-36(26). Poprzednio pole 328 nie uwzględniało zaliczek z innych źródeł dochodów niż działalność gospodarcza.
 • Poprawiono pobieranie danych na załącznik ORD-ZU z deklaracji PIT-11, PIT-28, PIT-4R oraz PIT-8AR.
 • Poprawiono problem przesyłania błędnego kodu tytułu ubezpieczenia do deklaracji ZUS RPA w przypadku rozwiązania, a następnie kontynuacji umowy.
 • Poprawiono problem z importem E-ZLA o statusie “Wsteczne”.
 • Poprawiono problem zbiorczego określania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy za pomocą wyjątku.
 • W bibliotece dokumentów pracownika dodano możliwość zmian grupowych.
 • W bibliotece dokumentów pracownika dodano nową opcję “Dodaj i podpisz”. Umożliwia ona automatyczne podpisywanie dokumentów dodawanych do biblioteki spoza programu.

Wersja 1.56 HF1 – 11/02/2019

 • Poprawiono wskazanie na wzorzec Ministerstwa Finansów w e-sprawozdaniach finansowych dla jednostek małych, mikro oraz organizacji pozarządowych.
 • Poprawiono wyliczanie terminu korekty ze względu na złe długi dla dokumentów, którym termin płatności przypadał przed 03.10.2018. Dla takich dokumentów dług uprawomocnia się po 150 dniach.
 • Rozwiązano problem dotyczący deklaracji ZUS RPA. Błędnie była wypełniana sekcja III C deklaracji.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.56 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.56 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.56 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.56, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie licencjamiAktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym WidokPrzywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.56

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.56 Gratyfikanta GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano nowy wydruk “Informacja o przechowywaniu akt osobowych”. Wydruk jest realizowany za pomocą wzorca graficznego oraz wzorca RTF, umożliwiającego zmianę treści.
 • Udostępniono deklarację PIT-37 (wersja 25) wraz ze schematem wysyłki elektronicznej.
 • Udostępniono nową wersję zaliczki do deklaracji PIT-8A – Raport o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 • Udostępniono nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • Umożliwiono wygenerowane oświadczenia ZUS OSW – Oświadczenie z zamiarze przekazania raportów informacyjnych.
 • Umożliwiono wygenerowane raportu informacyjnego ZUS RIA w zakresie danych dostępnych w programie.
 • W parametrach wydruków dodano możliwość dodawania podpisu elektronicznego dla wydruków generowanych do biblioteki dokumentów pracownika.
 • Dodano nowy wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy zawierający godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Godziny te pobierają się z domyślnych ustawień kalendarza lub odpowiednich zapisów w ECP.
 • Poprawiono problem braku kodu kraju w deklaracji ZUS ZUA dla obcokrajowca.
 • Poprawiono problem generowania deklaracji ZWUA dla umowy cywilnoprawnej.
 • Poprawiono problem przenoszenia nieprawidłowej daty do pola V.1 deklaracji ZWUA.
 • Poprawiono problem z nieprawidłowym przeliczaniem edytowanego rachunku do umowy cywilnoprawnej, w której ustawiono kwotowe koszty uzyskania.
 • Poprawiono wydruk przelewu do deklaracji ZUS.
 • Rozwiązano problem zamiany imienia z nazwiskiem w wysyłce elektronicznej deklaracji IFT-1/IFT-1R. Problem występował wtedy, gdy podmiotem była osoba fizyczna.
 • Umożliwiono eksport dokumentacji pracowniczej zebranej w bibliotece dokumentów, do pliku opisanego w § 13 ust. 4 rozporządzenia MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r.
 • Uzupełniono reguły wyliczania pól w deklaracji PIT-4R o nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • W danych demo wyeliminowano problem z wyliczaniem składek ZUS wspólnika.
 • W trakcie zakładania podmiotu umożliwiono wczytanie danych pracowników z pliku zawierającego ZUA w formacie KEDU5.
 • W umowach oraz rachunkach do umów cywilnoprawnych dodano nowy rodzaj przychodu “odsetki i dyskonto od papierów wartościowych”.
 • Wprowadzono zmiany w podziale kategorii biblioteki dokumentów pracownika. Zmiany związane są z wprowadzeniem przepisów dotyczących elektronizacji akt pracowniczych.
 • Zaktualizowano algorytm wyliczania deklaracji PIT-8AR. Pola wyliczane są zarówno na podstawie starej, jak i nowej wersji zaliczki.
 • Zmieniono reguły wyliczania sekcji D.3 oraz D.10 w deklaracjach IFT-1/IFT-1R (wersja 14).