Gratyfikant GT – ulepszenie

Opis zmian (1.47 HF1)

Wersja 1.47 HF1 – 02/02/2017

 • Poprawiono generowanie pliku JPK_VAT. Do tej pory pole techniczne DataSprzedazy w pliku było wypełniane danymi z pola Data magazynowa z ewidencji VAT sprzedaży. Obecnie pole techniczne DataSprzedazy brane jest z pola Data zakończenia dostawy w ewidencji. Dodatkowo, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, DataSprzedazy jest wypełniania tylko wtedy, jeśli różni się od DataWystawienia.
 • Poprawiono import zapisów do Ewidencji VAT sprzedaży z pliku JPK_VAT(2) w przypadku, gdy w pliku występował zapis z niewypełnioną datą sprzedaży. Poprzednio taki plik nie mógł być zaimportowany.
 • Rozwiązano problemy z konwersją, które zdarzały się przy konwertowaniu baz w wersji wcześniejszej niż 1.26.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.47 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.47 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.47 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.47, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie licencjamiAktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym WidokPrzywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.47

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.47 Gratyfikanta GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano nową deklarację PIT-2(5).
 • Dodano nowy, kompaktowy wzorzec wydruku deklaracji RMUA.
 • Rozliczanie miesięcznej ulgi podatkowej według nowych zasad.
 • Dodano skreślanie słów Identyfikator podatkowy NIP/numer Pesel na wydruku deklaracji PIT-36(23) oraz PIT-37(23).
 • Poprawiono pobieranie nieprawidłowej wartości współczynnika ekwiwalentu za urlop w wypłacie za grudzień płatnej w styczniu.
 • Poprawiono problem nieprawidłowej precyzji zapisu składnika Nieobecności płatne.
 • Poprawiono wycentrowanie pól na załączniku PIT/O(22).
 • Poprawiono wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-37, gdy wypełniono dane małżonka. Poprzednio w niektórych przypadkach e-deklaracja się nie generowała.
 • Wykonano zmiany w mechanizmie wyświetlania list pozwalające na wyróżnienie w oknie Lista kolumn tych kolumn, które wprowadzono w nowych wersjach i zabezpieczono kodem aktywacyjnym.
 • Z instalatora wycofano mechanizm wyszukiwania czcionek, który został wprowadzony do systemu w związku z problemami z eksportem wydruków do plików PDF (poprawka do systemu Windows o numerze KB3102429). Microsoft wykonał poprawki w systemie Windows, dzięki którym mechanizm wyszukiwania nie jest już potrzebny.

Zmiany w wersji 1.36

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.36 Gratyfikanta GT.

 • Przy wydruku zaświadczenia RP-7 umożliwiono dodanie dokumentu do biblioteki dokumentów.
 • Usprawniono obsługę wynagradzania uczniów poprzez: – dodanie parametrów z kwotami wynagrodzenia uczniów w I, II i III roku nauki – dodanie atrybutu w umowie mówiącego czy pracownik jest uczniem, z oznaczeniem roku nauki – dodanie w składnikach definiowalnych parametru „wynagrodzenie ucznia” – przyjęcie wynagrodzenia ucznia jako jego pensji minimalnej przy naliczaniu wypłaty – dodanie funkcji zbiorczo przenoszącej uczniów do wyższej klasy
 • W ewidencji osobowej w zakładce „Zatrudnienie” dodano znacznik „Wliczaj do stażu urlopowego”, który umożliwia wyłączenie danego okresu zatrudnienia do stażu urlopowego w wypadku pokrywania się tego okresu z pobieraniem nauki.
 • W parametrach czasu pracy rozszerzono możliwość naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych według „stawki godzinowej pracownika – nie mniej niż z pensji minimalnej”.
 • W słowniku Rachunków podmiotu dodano możliwość określenia kategorii dla wyciągu bankowego.
 • Dodano nowe statusy deklaracji elektronicznych dotyczące pobierania UPO.
 • Dodano nowe uprawnienia: „System – Kopiuj listę towarów”, „System – Kopiuj listę kontrahentów”, „System – Drukuj listę towarów”, „System – Drukuj listę kontrahentów”. Uprawnienia te działają na listach prezentujących dane kontrahentów i towarów. Możliwością drukowania i kopiowania pozostałych list sterują uprawnienia będące już we wcześniejszych wersjach systemu: „System – Kopiuj listę” i „System – Drukuj listę”.
 • Liczba dni, o które został przekroczony wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego u poprzedniego pracodawcy w pierwszym roku zatrudnienia nie jest już zaokrąglana w dół do pełnego dnia.
 • Poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu w gridzie pól własnych obiektu napisu „Błąd?” po usunięciu wartości z pola własnego typu sql lub słownik.
 • Przy powielaniu umowy cywilnoprawnej dla tego samego pracownika powielany będzie także numer rachunku bankowego do przelewania wynagrodzenia.
 • Przy wyliczaniu wypłaty dla pracownika już zwolnionego, dla którego w trakcie zatrudnienia stosowano podwyższone koszty uzyskania przychodów, pomniejszono koszty do podstawowych.
 • Rozwiązano problem nienaliczania godzin ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych na część etatu.
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego wyświetlania osoby, która dokonała korekty w Ewidencji czasu pracy.
 • Rozwiązano problem z wysyłką elektroniczną dokumentów w formacie XML, które zawierały spację w nazwie.
 • Rozwiązano problem złego wyliczania wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia w ciągu roku.
 • Uaktualniono nazwę banku w bankowości on-line z „iBRE” na „mbank CompanyNet”
 • W archiwizacji według harmonogramu znacznik „Twórz historię archiwizacji” zastąpiono kontrolką wyboru różnych wariantów nadawania nazw: – nazwa archiwum tworzona na podstawie nazwy podmiotu – nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu, daty i czasu wykonania – nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu i dnia miesiąca – nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu i dnia tygodnia
 • W deklaracjach zgłoszeniowych ZUS poprawiono domyślne wypełnianie daty przy rejestrowaniu i wyrejestrowywaniu członków rodziny gdy operacje te są wykonywane automatycznie po zarejestrowaniu i wyrejestrowaniu pracownika.
 • W informatorze o pracowniku na zakładkach „wypłaty” i „rachunki” dodano kolumny „do wypłaty”.
 • W kontrolkach typu D i DR w zestawieniach własnych przywrócono ustawianie jako daty domyślnej bieżącego dnia w przypadku, gdy nie zdefiniowano lub zdefiniowano błędnie zapytanie definiujące datę domyślną.
 • W mechanizmie archiwizacji zmieniono działanie znacznika „Nadpisuj archiwa o tej samej nazwie bez pytania”. W przypadku archiwów umieszczanych w chmurze, ze względu na fakt, że chmura nie udostępnia możliwości nadpisywania plików, zaznaczenie znacznika spowoduje, że najpierw w chmurze zostanie usunięte archiwum o identycznej nazwie, a następnie wysłane nowe.
 • W module Historia transakcji poprawiono zapamiętywanie ustawień filtrów.
 • W modułach Dokumenty kasowe i Operacje bankowe dodano możliwość wyszukiwania wg instynktu pracownika, instytucji oraz wspólnika.
 • W rachunkach do umów cywilnoprawnych umożliwiono edycję wartości składek na zakładce ZUS.
 • W wydruku „Odcinki z wypłat” nazwa składnika pobierana jest teraz z pola „Na wydruku” zamiast z pola „Nazwa”.
 • W zestawieniach własnych umożliwiono konfigurację widoczności i kolejności wyświetlania poszczególnych kolumn na gridzie.
 • We współpracy programów linii GT z Biurem GT przywrócono funkcję otwierania programów w trybie pełnoekranowym.
 • Wprowadzono zestawienie Ślad kartotekowy. Zestawienie prezentuje dane przechowywane w kartotekach kontrahentów, pracowników, wspólników wraz ze wskazaniem daty utworzenia wpisu oraz daty modyfikacji danych, a także osoby, która zmiany wykonała.
 • Zaktualizowano listę tytułów ubezpieczeń dla deklaracji ZUS.

 

Zmiany w wersji 1.35

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.35 Gratyfikanta GT.

 • Dodano możliwość zbiorczego wydruku Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).
 • Dodano parametry Transakcji oczekujących.
 • Dodano wydruk „Sumaryczne odcinki wypłat” w postaci jednego odcinka dla każdego pracownika z wszystkich wypłaty ze wskazanego miesiąca.
 • Rozbudowano pola własne typu SQL o możliwość definiowania dodatkowych warunków filtrujących oraz wybierania danych za pomocą parametrów. Dla pól typu SQL wprowadzono min. takie parametry, jak: @MagazynId,@ RokObrotowyId, @UzytkownikId, @KontrahentId, @OdbiorcaId, @KategoriaId, @KasaId, @RachunekId, @PracownikId i inne. Pełną listę dostępnych parametrów oraz przykłady ich użycia można znaleźć w pomocy systemu w temacie „Pola własne”.
 • Dla usługi e-archiwizacja wprowadzono możliwość zbiorczego usuwania plików archiwów przechowywanych w chmurze.
 • Dodano uprawnienie Operacje bankowe – Możliwość edycji pola „Wystawił”.
 • Poprawiono błąd polegający na resetowaniu liczby kopii zewnętrznego wzorca wydruku do 1 po operacji eksportu na dysk danego wzorca.
 • Poprawiono generowanie walutowych operacji bankowych z Historii transakcji (bankowość on-line).
 • Poprawiono wydruk zestawienia Raport kasowy w walucie PLN.
 • Poprawiono wysyłanie do homebankingu operacji bankowych dla ZUS i US.
 • Rozwiązano problem błędnego naliczania dodatku za godziny nadliczbowe w dni wolne dla pracowników pełnoetatowych w przypadku zaznaczenia znacznika „Godziny ponadwymiarowe” w parametrach czasu pracy.
 • Rozwiązano problem niegenerowania deklaracji ZUS DRA w przypadku, gdy wszyscy pracownicy przebywają w danym okresie na urlopie wychowawczym.
 • Rozwiązano problem wydajnościowy związany z długim czasem oczekiwania na zalogowanie do podmiotu.
 • Uaktualniono adres webserwisu mBanku do współpracy z bankowością on-line.
 • W archiwizatorze dodano możliwość tworzenia nazwy archiwum na podstawie nazwy podmiotu i dnia miesiąca oraz nazwy podmiotu i dnia tygodnia.
 • W Ewidencji Czasu Pracy przy wprowadzaniu absencji chorobowej udostępniono kod świadczenia/przerwy 151, który obowiązuje w okresie wyczekiwania na wynagrodzenie/zasiłek chorobowy.
 • W Ewidencji czasu pracy, w funkcji „Podsumowanie miesiąca” rozszerzono okres, który można podsumować, o jeden rok w przyszłość.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT. DanePodmiotu dodano atrybut Wielooddzialowosc. Atrybut zwraca informację na temat trybu pracy podmiotu w przypadku pracy wielooddziałowej.
 • W mechanizmie konwersji bazy danych poprawiono aktualizację uprawnień systemu InsERT GT. Dodatkowe uprawnienia własne dodane do bazy danych w tej chwili nie są usuwane w czasie aktualizacji podmiotu. Uprawnienia własne, aby nie zostały usunięte, muszą być dodane z identyfikatorem większym lub równym 1000000.
 • W module Bankowość on-line dodano podsumowanie na gridzie transakcji oczekujących.
 • W polach własnych typu: data, liczba, kwota, słownik i sql dodano możliwość usuwania zapisanej wartości.
 • W umowie o pracę w przypadkach innych niż „umowa na czas nieokreślony” udostępniono do edycji pole „Na czas”.
 • W usłudze e-archiwizacja wprowadzono możliwość automatycznego nadpisywania najstarszego archiwum przy wyczerpaniu się miejsca w serwisie chmurowym.
 • W usłudze e-archiwizacja wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości z ostrzeżeniem o zbliżaniu do limitu danych.
 • W zaświadczeniu ZUS Rp7 rozwiązano problem błędnego wypełniania pola „do” w „okresie zatrudnienia” dla umów już zakończonych.
 • W zestawieniach COM dodano obsługę połączeń ADO.NET.
 • W zestawieniach SQL w kontrolce D umożliwiono przekazywanie do kontrolki domyślnej wartości obliczonej za pomocą wyrażenia języka T-SQL. Więcej informacji i przykłady dostępne są w pomocy programu.
 • W zestawieniach własnych COM, w interfejsie IZestawienieComDane poprawiono działanie atrybutu Demo. Dotychczas atrybut ten zawsze zwracał wartość False, także wówczas, gdy program pracował na licencji demo.
 • W zestawieniach własnych COM w interfejsie IZestawienieComDane poprawiono odczyt krańcowych dat okresu obrachunkowego za pomocą atrybutów OkresDataDo i OkresDataOd.
 • Zmieniono sposób nadawania identyfikatorów dla wzorców wydruków. Wzorce użytkowników będą się teraz dodawały z identyfikatorami od 1.000.000 wzwyż. Nowa pula na fabryczne wzorce to 500.000-1.000.000.

Opis zmian (1.34 SP1)

Wersja 1.34 SP1 – 27/01/2014

 • Poprawiono błąd związany z niepoprawnymi wartościami w kolumnach „Razem zdrowotne” oraz „Razem społeczne i FP” w Ewidencji składek wspólników.
 • Poprawiono wypełnianie punktu 6 w raporcie ZUS Z-3 w wypadku absencji chorobowej, w trakcie której pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego.
 • W bankowości on-line poprawiono generowanie daty realizacji na transakcjach oczekujących tworzonych z operacji bankowych.
 • W deklaracji PIT-11(20) poprawiono opis w części D, w punkcie 24.
 • W kreatorze wdrożeniowym umożliwiono wczytanie pracowników programu Płatnik w wersji 9.01.

Zmiany w wersji 1.34

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.34 Gratyfikanta GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano nowe wzory oraz schemy wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych: PIT-40(19), PIT-37(19), PIT-36(19), PIT-36L(9), PIT-28(17), PIT-28/A(14), PIT-28/B(12),PIT-B(12), PIT-D(23), PIT-O(19).
 • Dodano obsługę bankowości on-line ING Banku Śląskiego.
 • Dostosowano program do współpracy z programem Płatnik w wersji 9.01.001.
 • Dodano komunikat ostrzegający przed użyciem we wzorcach wydruku czcionki Times New Roman. Na systemach operacyjnych Windows 8.1 oraz Windows Server 2012 R2 użycie tej czcionki we wzorcu wydruku może powodować problemy z eksportem wydruku do pliku .pdf.
 • Dodano komunikat przy próbie generowania załączników do deklaracji w zablokowanym okresie.
 • Dodano możliwość lepszej parametryzacji poszczególnych pól w zaświadczeniu Rp-7.
 • Poprawiono indywidualny procent na ubezpieczenie wypadkowe wspólnika przekazywany do deklaracji DRA.
 • Poprawiono odświeżanie salda i daty aktualizacji w historii transakcji (Bankowość on-line) przy braku uprawnienia Operacje bankowe – Popraw rachunek lub przy pracy na kilku stanowiskach.
 • Poprawiono wyliczanie potrąceń komorniczych przy wielu wypłatach w miesiącu.
 • Rozwiązano problem z usuwaniem plików .bak powstających w katalogu roboczym podczas procesu archiwizacji. Problem występował na systemach operacyjnych: Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.
 • Wprowadzono mechanizm przypominania o konieczności wykonania kreatora zmian VAT na 2014r. Komunikat przypominający można odłożyć w czasie lub całkowicie wyłączyć.
 • W ewidencji czasu pracy umożliwiono wprowadzenie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w jednej operacji zbiorczej.
 • W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono drukowanie naklejek. W tym celu w obiektach aplikacji dodano nową funkcję DrukujNaklejki (long lSzablonId, long lZestawDanychId, long lPowielNaklejke, const _variant_t & vRazyWartoscPola, VARIANT_BOOL vbDrukujLinieOddzielajace, const _variant_t & vDrukujOdWiersza, const _variant_t & vDrukujOdKolumny, const _variant_t & vSortowanie, VARIANT_BOOL vbMalejaco).
 • W programach linii InsERT GT na pasku programu dodano ikonę usługi e-archiwizacja.
 • W zaświadczeniu ZUS Z-3 rozwiązano problem nieprawidłowego pomniejszania liczby dni przepracowanych przez niektóre absencje.