Rachmistrz GT – ulepszenia

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.47 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.47 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.47 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.47 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.47, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie licencjamiAktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym WidokPrzywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.47

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.47 Rachmistrza GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Do e-Kontroli podatkowych dodano obsługę nowej wersji pliku JPK_VAT (wersja 2).
 • Do e-Sprawozdawczości VAT dodano obsługę nowej wersji pliku JPK_VAT (wersja 2).
 • Dodano możliwość importu pliku JPK_VAT(2) do e-Sprawozdawczości VAT.
 • Dodano nową deklarację PIT-2(5).
 • Dodano nową deklarację VAT-27(2). Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korekty.
 • Dodano nową deklarację VAT-UE(4). Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną.
 • Dodano nową deklarację VAT-UEK(4) (korekta deklaracji VAT-UE(4)). Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną.
 • Dodano nowe parametry związane z kwotą wolną od podatku. Pobieranie nowych parametrów z serwisów chmurowych zostało zabezpieczone ciągłym abonamentem – aktualizacja parametrów nie będzie możliwa, gdy abonament nie będzie aktywny.
 • Dodano nowy dokument do ewidencji VAT zakupu: Korekta VAT proporcji bazowej. Dokument służy do wyliczenia Korekty VAT od pozostałych nabyć ze względu na zastosowaną proporcję bazową oraz preproporcję VAT.
 • Dodano obsługę uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek według nowych zasad dla Zaliczki miesięcznej PIT oraz Zaliczki kwartalnej PIT.
 • Dodano opcję korygowania dla pliku JPK_VAT(2).
 • Umożliwiono import z pliku JPK_VAT do ewidencji VAT sprzedaży.
 • W module e-Kontrole podatkowe dodano obsługę nowej wersji pliku JPK_PKPIR (wersja 2).
 • Dodano automatyczne usuwanie znaków niedozwolonych w plikach XML przy generowaniu plików JPK.
 • Dodano obcinanie uwag w KPiR do 256 znaków przy generowaniu pliku JPK_PKPIR. Ograniczenie wynika ze wzorca Ministerstwa Finansów.
 • Dodano skreślanie słów Identyfikator podatkowy NIP/numer Pesel na wydruku deklaracji PIT-36(23) oraz PIT-37(23).
 • Import dokumentów handlowych w transakcji VAT sprzedaż krajowa zawierających wszystkie pozycje wystawione w stawce oo do ewidencji VAT, za pomocą schematów importu z zaznaczoną opcją „Twórz zapis OO w ewidencji VAT sprzedaży” spowoduje automatyczną zmianę transakcji VAT na Odwrotne obciążenie (sprzedaż) lub Odwrotne obciążenie świadczenie usług.
 • Poprawiono kodowanie znaków na nowych systemie wydruków deklaracji. Poprzednio nie drukowały się znaki diakrytyczne innych krajów niż Polska, a zgodnych z kodowaniem Windows 1250.
 • Poprawiono pobieranie nazwy kontrahenta na deklaracje VAT-27 i VAT-ZD. Poprzednio pobierana była nazwa z nazwy skróconej, obecnie pobierana jest pełna nazwa kontrahenta.
 • Poprawiono przenoszenie numerów NIP do plików JPK_VAT. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w numerach NIP automatycznie usuwane są spacje oraz myślniki.
 • Poprawiono wycentrowanie pól na załączniku PIT/O(22).
 • Poprawiono wycentrowanie pól na załączniku PIT-BR(1) oraz dodano stopkę z nazwą systemu.
 • Poprawiono wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-37, gdy wypełniono dane małżonka. Poprzednio w niektórych przypadkach e-deklaracja się nie generowała.
 • Poprawiono wysyłkę elektroniczną PIT-36(23) w sytuacji, gdy podatnik wykazał stratę z lat ubiegłych w polu 151. W takiej sytuacji nie generowała się e-deklaracja.
 • Uniezależniono deklaracje VAT-27 od metody rozliczania VAT za okresy przypadające po 31.12.2016. Po tej dacie VAT-27 może być wystawiany tylko miesięcznie.
 • Ustawienie opcji Twórz zapis OO w ewidencji VAT sprzedaży w schematach Importu do ewidencji VAT spowoduje automatyczne rozpoznanie transakcji Odwrotne obciążenie (sprzedaż) lub Odwrotne obciążenie świadczenie usług po pozycjach importowanego dokumentu. Opcja dostępna tylko dla importu z podmiotu. Dla importu z pliku EPP zawsze zostanie ustawiona transakcja Odwrotne obciążenie (sprzedaż).
 • Uwzględniono transakcję VAT odwrotne obciążenie usługi na wydruku zestawienia Podliczenie VAT.
 • W e-Sprawozdawczości VAT dodano automatyczne generowanie nazwy dla JPK_VAT(2).
 • W systemie wykonano zmiany umożliwiające zbiorcze ustawianie odświeżenie InsMaila i również ustawianie jego parametrów.
 • Wykonano zmiany umożliwiające zbiorczą wysyłkę plików JPK realizowaną przez program Biuro GT.
 • Wykonano zmiany w mechanizmie wyświetlania list pozwalające na wyróżnienie w oknie Lista kolumn tych kolumn, które wprowadzono w nowych wersjach i zabezpieczono kodem aktywacyjnym.
 • Z instalatora wycofano mechanizm wyszukiwania czcionek, który został wprowadzony do systemu w związku z problemami z eksportem wydruków do plików PDF (poprawka do systemu Windows o numerze KB3102429). Microsoft wykonał poprawki w systemie Windows, dzięki którym mechanizm wyszukiwania nie jest już potrzebny.
 • Zamieniono wyrażenie „(brak danych)” na „brak” przy generowaniu plików JPK w sytuacji, gdy w pliku wypełnienie pola jest obowiązkowe, natomiast według przepisów prawnych może pozostać puste. Zmiana wynika z zaleceń Ministerstwa Finansów.
 • Zmieniono sposób komunikacji z Portalem Podatkowym Ministerstwa Finansów, wykorzystywanym w funkcji „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” dostępnej w module kontrahentów.

Zmiany w wersji 1.36

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.36 Rachmistrza GT.

 • Dodano nowe transakcje oraz ewidencje VAT: Import towarów w procedurze uproszczonej (podatek należny) – ITPUn oraz Import towarów w procedurze uproszczonej – ITPU.
 • Dodano nowy wzorzec wydruku – Ewidencja VAT zakupu, A4 poziomo (2014).
 • Dodano obsługę importu dokumentu Korekta faktur VAT marża.
 • Dodano obsługę importu towarów w procedurze uproszczonej (art. 33a ust. o VAT).
 • Na deklaracjach VAT-7/7K/7D dodano obsługę importu towarów w procedurze uproszczonej.
 • W kartotece kontrahenta, w zakładce księgowe dodano możliwość indywidualnego ustawienia znaczników Korekta VAT dla zakupu i sprzedaży oraz znacznika Korekta KUP.
 • W Parametrach Rachmistrza dodano znacznik „Podatek dochodowy na stronie głównej – pobieraj dane o składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne z deklaracji”.
 • W schematach importu dokumentów zakupu\przyjęć magazynowych dodano możliwość określenia numeru dokumentu źródłowego.
 • Dodano możliwość wprowadzania ujemnych rachunków w module Eksploatacja pojazdów.
 • Dodano nowe statusy deklaracji elektronicznych dotyczące pobierania UPO.
 • Dodano nowe uprawnienia: „System – Kopiuj listę towarów”, „System – Kopiuj listę kontrahentów”, „System – Drukuj listę towarów”, „System – Drukuj listę kontrahentów”. Uprawnienia te działają na listach prezentujących dane kontrahentów i towarów. Możliwością drukowania i kopiowania pozostałych list sterują uprawnienia będące już we wcześniejszych wersjach systemu: „System – Kopiuj listę” i „System – Drukuj listę”.
 • Dodano parametry ewidencji VAT dotyczące importu towarów w procedurze uproszczonej.
 • Dodano skalowalność okien wszystkich operacji na środkach trwałych.
 • Na wydruku ewidencji VAT zakupu, w kolumnie „Zakupy bez odliczenia, zwolnione” dodano wartość VAT.
 • Poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu w gridzie pól własnych obiektu napisu „Błąd?” po usunięciu wartości z pola własnego typu sql lub słownik.
 • Poprawiono drukowanie nazwy pełnej kontrahenta na wzorcach wydruku ewidencji VAT zakupu.
 • Poprawiono Raport eksploatacji pojazdów dla różnych okresów obrachunkowych.
 • Poprawiono wydruk operacji MO środka trwałego.
 • Poprawiono wydruk Podsumowanie rejestrów VAT w rozbiciu na grupy. Problem dotyczył przenoszenia wartości VAT w kolumnie inwestycje.
 • Poprawiono wydruki tekstowe ewidencji vat sprzedaży. Problem dotyczył daty zakończenia dostawy na 2 stronie wydruków.
 • Przy współpracy programów księgowych z Biurem GT dodano możliwość wydruku ewidencji VAT w okresach kwartalnych w przypadku, gdy klient rozlicza się z podatków kwartalnie.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas odświeżania listy kontrahentów (F5) do bazy danych było wysyłane dwukrotnie takie samo zapytanie. Problem powodował spowolnienie pracy systemu.
 • Rozwiązano problem z drukowaniem nazwy kontrahenta na wydrukach ewidencji VAT zakupu.
 • Rozwiązano problem z wysyłką elektroniczną dokumentów w formacie XML, które zawierały spację w nazwie.
 • Umożliwiono edycję zapisów z transakcjami WNT, IMU, OOz w ewidencji VAT zakupu oraz WNTn, IMUn, OOs w ewidencji VAT sprzedaży.
 • Ustawiono sortowanie wydruków ewidencji VAT wg daty zakończenia dostawy.
 • W archiwizacji według harmonogramu znacznik „Twórz historię archiwizacji” zastąpiono kontrolką wyboru różnych wariantów nadawania nazw: – nazwa archiwum tworzona na podstawie nazwy podmiotu – nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu, daty i czasu wykonania – nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu i dnia miesiąca – nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu i dnia tygodnia
 • W Ewidencji składek Wspólników zmieniono ustawienie filtra oraz naliczenia na miesiąc poprzedni, w menu kontekstowym dodano opcje „Księguj naliczenie” oraz „Odksięguj naliczenie”, dodano pole Opis przy księgowaniu.
 • W ewidencji VAT zakupu dodano kolumnę Data wystawienia.
 • W kontrolkach typu D i DR w zestawieniach własnych przywrócono ustawianie jako daty domyślnej bieżącego dnia w przypadku, gdy nie zdefiniowano lub zdefiniowano błędnie zapytanie definiujące datę domyślną.
 • W mechanizmie archiwizacji zmieniono działanie znacznika „Nadpisuj archiwa o tej samej nazwie bez pytania”. W przypadku archiwów umieszczanych w chmurze, ze względu na fakt, że chmura nie udostępnia możliwości nadpisywania plików, zaznaczenie znacznika spowoduje, że najpierw w chmurze zostanie usunięte archiwum o identycznej nazwie, a następnie wysłane nowe.
 • W zestawieniach Ewidencja sprzedaży/zakupów VAT dodano kolumnę „Data zakończenia dostawy”.
 • W zestawieniach własnych umożliwiono konfigurację widoczności i kolejności wyświetlania poszczególnych kolumn na gridzie.
 • We współpracy programów linii GT z Biurem GT przywrócono funkcję otwierania programów w trybie pełnoekranowym.
 • Wprowadzono zestawienie Ślad kartotekowy. Zestawienie prezentuje dane przechowywane w kartotekach kontrahentów, pracowników, wspólników wraz ze wskazaniem daty utworzenia wpisu oraz daty modyfikacji danych, a także osoby, która zmiany wykonała.
 • Zmieniono nazwę zakładki w parametrach ewidencji VAT: „Odwrotne obciążenie” na „Zapisy powiązane”.

 

Zmiany w wersji 1.35

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.35 Rachmistrza GT.

 • Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów.
 • Dodano możliwość zbiorczego wydruku Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).
 • Dodano nowe wzorce wydruków Raportu o środkach trwałych z uwzględnieniem OsT.
 • Dodano nowy wzorzec wydruku Ewidencji przebiegu pojazdu dla podatku VAT, uwzględniający osobę kierującą oraz stan licznika.
 • Dodano podgląd (F9) zapisów KPiR oraz powiązanych zapisów VAT.
 • Do kartoteki Pojazdów dodano pola: „Pełne odliczenie vat”, „Data rozpoczęcia prowadzenia ewidencji”, „Stan licznika na dzień rozpoczęcia ewidencji”, „Zakończenie prowadzenia ewidencji”.
 • Do modułu Eksploatacja pojazdów, w oknie „Przejazd” dodano pola: „Udostępniony”, „Osoba kierująca”, „Ostatni stan licznika na dany dzień”, „Stan licznika po przejeździe”.
 • Rozbudowano pola własne typu SQL o możliwość definiowania dodatkowych warunków filtrujących oraz wybierania danych za pomocą parametrów. Dla pól typu SQL wprowadzono min. takie parametry, jak: @MagazynId,@ RokObrotowyId, @UzytkownikId, @KontrahentId, @OdbiorcaId, @KategoriaId, @KasaId, @RachunekId, @PracownikId i inne. Pełną listę dostępnych parametrów oraz przykłady ich użycia można znaleźć w pomocy systemu w temacie „Pola własne”.
 • W danych kontrahenta wprowadzono znacznik „Czynny podatnik VAT”. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów.
 • W ewidencji VAT sprzedaży dodano podgląd (F9) zapisów VAT oraz powiązanych zapisów w KPiR.
 • W ewidencji VAT zakupu dodano podgląd (F9) zapisów VAT oraz powiązanych zapisów w KPiR.
 • W Parametrach eksploatacji pojazdów dodano znaczniki: Wylicz stan licznika z liczby przejechanych kilometrów oraz Wylicz liczbę przejechanych kilometrów ze stanu licznika.
 • W parametrach ewidencji VAT dodano znaczniki: doliczaj VAT z npo do netto, księguj połowę netto (dotyczy ewidencji VAT zakupu).
 • W parametrach ewidencji VAT dodano znaczniki: „Doliczaj VAT z npo do netto”, „Księguj połowę netto” (dotyczy ewidencji VAT zakupu).
 • Dla usługi e-archiwizacja wprowadzono możliwość zbiorczego usuwania plików archiwów przechowywanych w chmurze.
 • Dla wydruków typu Ewidencja VAT zakupu, Ewidencja VAT zakupu – w rozbiciu na grupy, Ewidencja VAT zakupu – podsumowanie w rozbiciu na grupy przeniesiono zapisy ze stawką NPO do kolumny bez odliczenia.
 • Dodano możliwość skalowania okna importu dokumentów (Ctrl+F9).
 • Dodano możliwość skalowania okna schematów importu.
 • Dodano numerację jednostronicowych wydruków ewidencji VAT.
 • Do zestawienia Raport o środkach trwałych dodano kolumny Wartość początkowa z OsT, Dotychczasowe umorzenie z OsT, Wartość Netto z OsT.
 • Poprawiono błąd polegający na resetowaniu liczby kopii zewnętrznego wzorca wydruku do 1 po operacji eksportu na dysk danego wzorca.
 • Poprawiono dotychczasowe miejsce użytkowania w dokumentach PT przy wielokrotnym przesunięciu środków trwałych.
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem okna biblioteki dokumentów kontrahenta w Sferze. Problem występował wówczas, gdy sferyczna aplikacja została uruchomiona w tle, bez widocznego interfejsu aplikacji i jednocześnie poprzednio działająca, ostatnia widoczna aplikacja programu została zminimalizowana i następnie zamknięta.
 • Poprawiono przenoszenie wartości z dokumentu handlowego do Rozliczenia przy odznaczonym parametrze „Automatycznie przeliczaj podatek VAT” (metoda kasowa).
 • Poprawiono ustawienie miesiąca odliczenia dla wydatku w KPiR powiązanego z VAT przy zmianie daty zapisu.
 • Poprawiono wydruk deklaracji VAT-UE. Problem dotyczył przesunięcia zaznaczenia na pozycjach 10, 11, 12 w sekcji C.
 • Poprawiono zapisywanie pola opis w KPiR przy liczbie znaków większej od 255.
 • Przenoszenie danych kontrahenta w komunikacji wzbogacono o przenoszenie informacji o jego statusie akcyzowym, rozliczaniu metodą kasową oraz czy jest czynnym podatnikiem VAT.
 • Rozwiązano problem wydajnościowy związany z długim czasem oczekiwania na zalogowanie do podmiotu.
 • Uporządkowano działanie uprawnień dotyczących zarządzania działaniami oraz notatkami. W związku z tą zmianą dodano następujące uprawnienia: – Kontrahenci – Pokaż notatkę – Kontrahenci – Popraw notatkę – Kontrahenci – Usuń notatkę – Kontrahenci – Drukuj notatkę Umożliwiają one pełniejsze niż do tej pory sterowanie uprawnieniami do obiektu Notatka. Z kolei dotychczasowe uprawnienia: – Działania – Dodaj / Powiel – Działania – Popraw – Działania – Usuń – Działania – Drukuj będą obejmować wszystkie obiekty Działań (Zadanie, Spotkanie, Telefon, Rozmowa internetowa, List, Faks) za wyjątkiem Notatek.
 • W archiwizatorze dodano możliwość tworzenia nazwy archiwum na podstawie nazwy podmiotu i dnia miesiąca oraz nazwy podmiotu i dnia tygodnia.
 • W mechanizmie konwersji bazy danych poprawiono aktualizację uprawnień systemu InsERT GT. Dodatkowe uprawnienia własne dodane do bazy danych w tej chwili nie są usuwane w czasie aktualizacji podmiotu. Uprawnienia własne, aby nie zostały usunięte, muszą być dodane z identyfikatorem większym lub równym 1000000.
 • W oknie edycji danych kontrahenta, na zakładce „Opis”, w polu „Uwagi” dodano suwak umożliwiający przewijanie tekstu. Identyczną zmianę wykonano dla pola „Opis” w edycji danych towarów.
 • W polach własnych typu: data, liczba, kwota, słownik i sql dodano możliwość usuwania zapisanej wartości.
 • W usłudze e-archiwizacja wprowadzono możliwość automatycznego nadpisywania najstarszego archiwum przy wyczerpaniu się miejsca w serwisie chmurowym.
 • W usłudze e-archiwizacja wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości z ostrzeżeniem o zbliżaniu do limitu danych.
 • W zestawieniach COM dodano obsługę połączeń ADO.NET.
 • W zestawieniach SQL w kontrolce D umożliwiono przekazywanie do kontrolki domyślnej wartości obliczonej za pomocą wyrażenia języka T-SQL. Więcej informacji i przykłady dostępne są w pomocy programu.
 • W zestawieniach własnych COM, w interfejsie IZestawienieComDane poprawiono działanie atrybutu Demo. Dotychczas atrybut ten zawsze zwracał wartość False, także wówczas, gdy program pracował na licencji demo.
 • W zestawieniach własnych COM w interfejsie IZestawienieComDane poprawiono odczyt krańcowych dat okresu obrachunkowego za pomocą atrybutów OkresDataDo i OkresDataOd.
 • Zmieniono sposób nadawania identyfikatorów dla wzorców wydruków. Wzorce użytkowników będą się teraz dodawały z identyfikatorami od 1.000.000 wzwyż. Nowa pula na fabryczne wzorce to 500.000-1.000.000.
 • Zwiększono rozmiar pola Numer dokumentu do 50 znaków w KPiR oraz ewidencjach VAT.

Opis zmian (1.34 SP1)

Wersja 1.34 SP1 – 27/01/2014

 • Do schematów importu dokumentów sprzedaży dodano znacznik „Twórz zapis OO w ewidencji VAT sprzedaży”.
 • Do schematów importu dokumentów zakupu dodano znacznik „Nie importuj pozycji ze stawką OO”.
 • W parametrach faktur wewnętrznych oraz korekt faktur wewnętrznych podatku należnego wprowadzono opcję „Z faktur mieszanych pobieraj tylko pozycje z oo” (zakładka „Algorytmy”). Zaznaczenie parametru umożliwi prawidłowe ewidencjonowanie i rozliczanie faktur mieszanych, czyli takich, na których przy wybranej transakcji krajowej umieszczono również pozycje z odwrotnym obciążeniem (wymienione w załączniku nr 11 ustawy o VAT). Przy zaznaczonym znaczniku do faktury wewnętrznej wystawianej na podstawie faktur zakupu pobierane będą wyłącznie pozycje z ustawioną stawką właściwą dla odwrotnego obciążenia (domyślnie stawka OO). Uwaga! Aby naliczenie podatku na fakturze wewnętrznej następowało w sposób właściwy, w danych towaru stawka podatku przy zakupie jak i sprzedaży powinna być ustawiona na właściwą dla obrotu nieobjętego odwrotnym obciążeniem (czyli podstawowa stawka 23%).
 • Poprawiono błąd związany z niepoprawnymi wartościami w kolumnach „Razem zdrowotne” oraz „Razem społeczne i FP” w Ewidencji składek wspólników.
 • Poprawiono ustawienie domyślności wzorca wydruku „Remanent z korektami KUP”.
 • W deklaracji PIT-11(20) poprawiono opis w części D, w punkcie 24.
 • Zmodyfikowano wydruki schematów importu zakupu i sprzedaży uwzględniając znacznik dotyczący „transakcji VAT oo”.

Zmiany w wersji 1.34

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.34 Rachmistrza GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość wskazania korekt KUP w remanencie.
 • Dodano nowe wzorce wydruków ewidencji VAT zakupu obowiązujące od 1 stycznia 2014r.
 • Dodano nowe wzory oraz schemy wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych: PIT-40(19), PIT-37(19), PIT-36(19), PIT-36L(9), PIT-28(17), PIT-28/A(14), PIT-28/B(12),PIT-B(12), PIT-D(23), PIT-O(19).
 • Dostosowano program do współpracy z programem Płatnik w wersji 9.01.001.
 • Do schematu importu „Faktura sprzedaży zaliczkowa końcowa” dodano kwoty importu wartości do KPiR: „do zapłaty netto” oraz „do zapłaty brutto”.
 • Wprowadzono kreator zmian VAT na rok 2014 umożliwiający szybkie i łatwe dostosowanie ustawień programu do przepisów obowiązujących w roku 2014.
 • W parametrach ewidencji VAT (zakładka Dodatkowe) dodano nowe daty kursów walut do przeliczania dokumentów podczas importu do ewidencji VAT: data zakończenia dostawy oraz dzień poprzedzający datę zakończenia dostawy.
 • W schematach importu dokumentów zakupu (RZ, FZ, FZr, FZz, KFZ, KFZn) dodano nowe wartości miesiąca odliczenia: bieżący wg daty uzyskania prawa do odliczenia oraz następny wg daty uzyskania prawa do odliczenia. Pobierana jest data późniejsza między datą otrzymania a datą zakończenia dostawy importowanego dokumentu.
 • Dodano datę zakończenia dostawy w filtrze „Dokumenty wg:” w ewidencjach VAT.
 • Dodano komunikat ostrzegający przed użyciem we wzorcach wydruku czcionki Times New Roman. Na systemach operacyjnych Windows 8.1 oraz Windows Server 2012 R2 użycie tej czcionki we wzorcu wydruku może powodować problemy z eksportem wydruku do pliku .pdf.
 • Dodano komunikat przy próbie generowania załączników do deklaracji w zablokowanym okresie.
 • Do wydruków schematów importu dokumentów zakupu dodano datę uzyskania prawa do odliczenia.
 • Na wydruku informacji o kontrahencie (CTRL+P na kontrahencie) dodano drukowanie jego numeru PESEL.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Ewidencja VAT sprzedaży/zakupu – dodaj. Problem objawiał się brakiem możliwości edycji Przychodów (lub Wydatków) bez zakładki VAT w KPiR.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Ewidencja VAT sprzedaży – Dodaj. Nie można było dodać przychodu do KPiR.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Ewidencja VAT sprzedaży – Dodaj w Ryczałcie. Nie można było dodać przychodu do Ewidencji przychodów.
 • Poprawiono import do ewidencji VAT dokumentów w walucie WZv i PZv przy zaznaczonym parametrze „Przeliczanie dokumentów podczas importu do ewidencji VAT”.
 • Poprawiono indywidualny procent na ubezpieczenie wypadkowe wspólnika przekazywany do deklaracji DRA.
 • Poprawiono komunikat przy braku uprawnienia KPiR – Popraw. Wcześniej pojawiała się „Odmowa dostępu”.
 • Poprawiono podpowiadanie daty zakończenia dostawy dla faktur wewnętrznych wystawianych na podstawie faktur zakupu tak, aby data zakończenia dostawy poprawnie przyporządkowywała dokument do prawidłowego okresu rozliczeniowego w VAT (jako data zakończenia dostawy przyjmowana jest data wystawienia faktury zakupu).
 • Poprawiono synchronizację terminu płatności pomiędzy korektą KUP i korektą VAT w zapisach dotyczących wydatków w KPiR.
 • Rozwiązano problem z usuwaniem plików .bak powstających w katalogu roboczym podczas procesu archiwizacji. Problem występował na systemach operacyjnych: Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.
 • Wprowadzono mechanizm przypominania o konieczności wykonania kreatora zmian VAT na 2014r. Komunikat przypominający można odłożyć w czasie lub całkowicie wyłączyć.
 • W ewidencji VAT sprzedaży zmieniono ustawienie miesiąca odliczenia z daty wystawienia na datę zakończenia dostawy. Wyjątkiem jest transakcja WDT, przy której miesiąc odliczenia jest przepisywany z daty wystawienia.
 • W ewidencji VAT zakupu zmieniono ustawienie miesiąca odliczenia. Jest on ustawiany z późniejszej daty pomiędzy datą zakończenia dostawy a datą otrzymania. W przypadku transakcji WNT miesiąc odliczenia jest pobierany z daty wystawienia.
 • W programach linii InsERT GT na pasku programu dodano ikonę usługi e-archiwizacja.
 • Zaktualizowano bazę kodów pocztowych.