Rewizor GT – ulepszenia

Opis zmian (1.56 SP1)

Wersja 1.56 SP1 – 12/03/2019

 • Dodano możliwość podpisania e-sprawozdania finansowego za pomocą podpisu kwalifikowanego, w tym możliwość podpisania pliku wieloma podpisami.
 • Dodano możliwość zaimportowania podpisanego e-sprawozdania finansowego. Importowane e-sprawozdanie może być podpisane zarówno podpisem kwalifikowanym, jak i Profilem Zaufanym.
 • Dodano wersję 13 deklaracji VAT-7K. Deklaracja obsługuje korektę oraz wysyłkę elektroniczną.
 • Dodano wersję 19 deklaracji VAT-7. Deklaracja obsługuje korektę oraz wysyłkę elektroniczną.
 • Umożliwiono wysyłkę na bramkę KAS e-sprawozdań finansowych.
 • Do e-sprawozdań finansowych dodano atrybut miejsce składnia sprawozdania. Możliwe opcje to KRS oraz KAS.
 • Dodano obsługę wersji 2-0E wysyłki dla deklaracji PIT-37(25).
 • Dodano uprawnienia dotyczące e-sprawozdań finansowych.
 • Dodano ustawianie rodzaju zapisu VAT na kosztowy podczas użycia opcji Wstaw wydatek na pojazd.
 • Dodano wersję 6-0E wysyłki dla deklaracji CIT-ST(7).
 • Dodano weryfikację wypełnienia obowiązkowych pól w elementach e-sprawozdania finansowego.
 • Dodano wybór filtrowania 90 dni przeterminowania rozrachunków w zestawieniu Rozrachunki do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie.
 • Poprawiono błąd polegający na zapisywaniu nieprawidłowo sformatowanej daty do historii sprawdzania statusu podatnika w systemie VIES.
 • Poprawiono liczenie pola 328 dla PIT-36(26). Poprzednio pole 328 nie uwzględniało zaliczek z innych źródeł dochodów niż działalność gospodarcza.
 • Poprawiono pobieranie danych na załącznik ORD-ZU z deklaracji PIT-11, PIT-28, PIT-4R oraz PIT-8AR.
 • Poprawiono problem polegający na nie pobieraniu danych ze sprawozdania własnego o typie Zestawienie zmian do e-sprawozdania finansowego.
 • Poprawiono problem polegający na nieuwzględnianiu znacznika Naliczaj zaliczki nieprzekraczające 1000 zł podczas wyliczania zaliczki miesięcznej/kwartalnej CIT w wersji 4.
 • Poprawiono problem z importem plików JPK_VAT do ewidencji VAT. Problem objawiał się komunikatem: “Nieznany typ JPK” i dotyczył tylko plików zawierających atrybut xsi:schemaLocation.
 • Poprawiono przenoszenie danych ze sprawozdania typu Rachunek przepływów do e-sprawozdania. Poprzednio rok bieżący przenosił się jako rok poprzedni.
 • Poprawiono przenoszenie danych ze sprawozdań jednokolumnowych do e-sprawozdania. Poprzednio rok bieżący przenosił się jako rok poprzedni.
 • Poprawiono uwzględnianie straty z najmu na zaliczę miesięcznej oraz kwartalnej PIT w wersji 3.
 • Przeniesiono pole “Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych/mikro” na Wprowadzeniu do e-sprawozdania finansowego z zakładki Daty na zakładkę Zasady rachunkowości.
 • Rozwiązano problem z ustawianiem selektora “Przypadek szczególny PIT” na dokumencie Wydatek KPiR. Błąd występował tylko dla niektórych kontrahentów i był zależny od specyficznych od stawień pól “Przypadek szczególny PIT” i “Przypadek szczególny VAT” znajdujących się na zakładce Księgowe w kartotece kontrahentów.
 • Umożliwiono dodanie pozycji użytkownika na elemencie e-sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje bez konieczności posiadania zielonego PLUSA dla InsERT GT.
 • Umożliwiono podczas zatwierdzania e-sprawozdania wpisanie daty sporządzenia e-sprawozdania finansowego.
 • Zmieniono parametry JPK na parametry JPK_VAT i VAT-7. E-mail zdefiniowany w parametrach pobierany jest zarówno do pliku JPK_VAT, jak i deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.
 • Zniesiono wymaganie powiązania konta ze stawką VAT dla opcji Wstaw wydatek na pojazd.

Wersja 1.56 HF1 – 11/02/2019

 • Poprawiono wskazanie na wzorzec Ministerstwa Finansów w e-sprawozdaniach finansowych dla jednostek małych, mikro oraz organizacji pozarządowych.
 • Poprawiono wyliczanie terminu korekty ze względu na złe długi dla dokumentów, którym termin płatności przypadał przed 03.10.2018. Dla takich dokumentów dług uprawomocnia się po 150 dniach.
 • Rozwiązano problem dotyczący deklaracji ZUS RPA. Błędnie była wypełniana sekcja III C deklaracji.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.56 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.56 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.56 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.56, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie licencjamiAktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym WidokPrzywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.56

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.56 Rewizora GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano mechanizm zbiorczego aktualizowania terminu korekty VAT. Można aktualizować termin, jeśli na zakładce “Inne” ustawiony jest znacznik “Korekta VAT”, wybrana opcja “Zwykłe” i nie sporządzono korekty do aktualizowanego dokumentu.
 • Przygotowano wsparcie dla obsługi wydatków związanych z eksploatacją pojazdów w obiekcie Dekret. Dodano nowy link “Wydatek na pojazd (Ctrl+Shift+W)”, który jest aktywny tylko przy powiązaniu dekretu z zapisem VAT zakup. Dostępna jest także nowa kolumna “Powiązanie z wydatkiem na pojazd”.
 • Udostępniono deklarację PIT-37 (wersja 25) wraz ze schematem wysyłki elektronicznej.
 • Udostępniono nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • Udostępniono nowy format zaliczki kwartalnej podatku PIT (podatek liniowy).
 • Udostępniono nowy format zaliczki kwartalnej podatku PIT (wg skali podatkowej).
 • Udostępniono nowy format zaliczki miesięcznej podatku PIT (podatek liniowy).
 • Udostępniono nowy format zaliczki miesięcznej podatku PIT (wg skali podatkowej).
 • Udostępniono nowy format zaliczki podatku CIT.
 • W e-Sprawozdaniach finansowych dodano możliwość dodania pozycji użytkownika. Pozycja użytkownika pozwalają uszczegółowić informacje zawarte w poszczególnych elementach sprawdzania finansowego. Obsługa pozycji użytkownika jest dostępna w rozszerzeniu zielony PLUS dla InsERT GT.
 • W e-Sprawozdaniach finansowych dodano obsługę nowych schematów: JednostkaMala, JednostkaMikro oraz JednostkaOp.
 • W sprawozdaniach własnych umożliwiono wskazanie typu elementu e-sprawozdania. Dodatkowo umożliwiono mapowanie pozycji sprawozdania własnego do pozycji elementu e-sprawozdania finansowego. Dzięki tym opcją jest możliwe skorzystanie ze sprawozdania własnego podczas wyliczania e-sprawozdania. Sprawozdania własne są dostępne w rozszerzeniu zielony PLUS dla InsERT GT.
 • Dokonano zmian w mechanizmie sprawdzania poprawności obiektu Dekret: – dla dekretu powiązanego z Ewidencją VAT zakupu uwzględniane są tylko zapisy na konta VATowe po stronie Wn; – dla dekretu powiązanego z Ewidencją VAT sprzedaży uwzględniane są tylko zapisy na konta VATowe po stronie Ma. Komunikat o tym, że nie zgadzają się kwoty, wyświetlany jest, jeśli suma kwot VAT (z pominięciem zapisów w stawce npo) na dekrecie nie zgadza się z sumą kwot VAT na zakładce VAT (z pominięciem zapisów w stawce npo) lub gdy suma kwot VAT w stawce npo na dekrecie jest niezerowa i nie zgadza się z sumą kwot VAT w stawce npo na zakładce VAT.
 • Rozwiązano problem niezgodności kwoty netto i brutto między zakładką ‘Dekret’ i ‘VAT’ obiektu Dekret. Problem pojawiał się w pewnych przypadkach, kiedy VAT został policzony od kwot brutto.
 • Rozwiązano problem podwójnego odliczania strat z pola 94 w deklaracji CIT-8/O.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nie zatwierdzał się plik e-Sprawozdania finansowego, gdy do pól związanych z zasadami rachunkowości wprowadzono tekst przekraczający 3500 znaków.
 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanych błędów w załączniku PIT-O, który pojawiał się, gdy w polu 4 deklaracji była inna liczba niż 1.
 • Rozwiązano problem z wysyłką elektroniczną deklaracji PIT-36, który występował w sytuacji, gdy danych małżonka wpisany był inny adres niż w danych podatnika.
 • Rozwiązano problem zapisów do bazy danych pól 94, 115, 136 deklaracji CIT-8/O. Pola powinny być zaokrąglone, a do bazy danych były zapisywane jako niezaokrąglone, co potem przenosiło się na deklarację CIT-8.
 • Uzupełniono reguły wyliczania pól w deklaracji PIT-4R o nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • W danych demo wyeliminowano problem z wyliczaniem składek ZUS wspólnika.
 • W obsłudze tzw. ulgi na złe długi zmieniono domyślną długość okresu ze 150 dni na 90 dni.
 • Zaktualizowano algorytm wyliczania deklaracji PIT-8AR. Pola wyliczane są zarówno na podstawie starej, jak i nowej wersji zaliczki.