Rewizor GT – ulepszenia

Rewizor GT zmiany (1.60 SP1 HF1)

Zmiany w wersji 1.60

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.60 Rewizora GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość sprawdzenia numeru rachunku w Wykazie podatników VAT. Sprawdzenie dostępne jest z poziomu kartoteki kontrahenta, faktur zakupu i sprzedaży (zakładka Bank), rozliczenia rozrachunków, operacji bankowych, bankowości on-line oraz homebankingu. Dodatkowo w Wykazie podatników VAT można sprawdzić rachunki własne podmiotu (Słowniki – Rachunki podmiotu). Mechanizm sprawdzania jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (będzie niedostępny, gdy abonament nie będzie aktywny). Sprawdzanie wymaga aktywnego konta InsERT.
 • Dodano nowy rodzaj eksportu operacji bankowej do formatu Elixir-0 dla usługi Santander Internet.
 • Dodano nowy wzór IFT-1/IFT-1R(15). Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Dodano nowy wzór oświadczenia PIT-2(6), który stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
 • Dodano nowy wzór PIT-11(25). Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Dodano nowy wzór PIT-4R(9). Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Dodano nowy wzór PIT-8AR(8). Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Umożliwiono dodanie korekty podatku VAT związanej z preproporcją i proporcją bazową na koniec roku.
 • W instytucji typu urząd skarbowy umożliwiono dodanie mikrorachunku na podmiot lub wspólnika. Od 01.01.2020 r. wpłaty z tytułu podatku PIT, CIT oraz VAT należy wpłacać na indywidualny mikrorachunek.
 • Wprowadzono obsługę preferencyjnej metody rozliczania składek na ZUS dla przedsiębiorców osiągających w 2019 roku przychody poniżej 120 tys. złotych – tzw. Mały ZUS Plus.
 • Do weryfikacji kontrahentów w Wykazie podatników VAT (Biała lista) dodano pobieranie informacji o datach i powodach rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia podatnika do wykazu podatników VAT. Informacje te zostały również uwzględnione na wydruku potwierdzenia weryfikacji.
 • Do zestawienia Weryfikacja kontrahentów w Wykazie podatników VAT dodano kolumnę oraz filtr Kontrahent.
 • Dodano możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT w Wykazie podatników VAT do 30 numerów NIP za pomocą jednego zapytania. Zmiana ta pozwala zaoszczędzić liczbę wysyłanych do ministerstwa zapytań i zapobiega zablokowaniu operacji sprawdzania statusów.
 • Dodano możliwość ustawienia kursu w momencie zatwierdzenia kompensaty.
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania znaczników “Ustaw VAT na rozrachunku na podstawie zakładki VAT” oraz “Ustaw znacznik mechanizm podzielonej płatności na rozrachunku” w rejestrach księgowych.
 • Dodano nową stawkę 11,5% do odsetek karnych. Nowa stawka obowiązuje od 01.01.2020.
 • Dodano obsługę mikrorachunku do operacji bankowych wystawianych na urząd skarbowy. Od 01.01.2020 r. mikrorachunek będzie podpowiadany dla takich operacji jako domyślny.
 • Dodano obsługę mikrorachunku do transakcji oczekujących wystawianych na urząd skarbowy. Od 01.01.2020 r. mikrorachunek będzie podpowiadany dla takich transakcji jako domyślny.
 • Dodano obsługę mikrorachunku w wydruku przelewów z deklaracji skarbowych. Od 01.01.2020 r. do wydruku przelewu zostanie użyty mikrorachunek powiązany ze wspólnikiem, którego dotyczy deklaracja. W przypadku deklaracji wystawianych na podmiot zostanie użyty rachunek powiązany z podmiotem.
 • Dodano typ dokumentu “Cesja (szybka płatność)” do schematów importu i dekretacji.
 • Poprawiono błąd wyświetlania dat przy funkcji “Przeglądaj” (F9) dla dekretu. Data wystawienia była zamieniona z datą magazynową na podglądzie dokumentu sprzedaży.
 • Poprawiono kolejność weryfikacji pól na e-sprawozdaniu finansowym.
 • Poprawiono odczyt daty wygenerowania UPO dla plików JPK. Poprzednio prezentowana data była datą pobrania UPO.
 • Poprawiono odniesienie do dziennika ustaw na wydruku potwierdzenia sald.
 • Poprawiono rozpoznawanie przelewów w mechanizmie podzielonej płatności dla banku ING w Historii transakcji.
 • Poprawiono tłumaczenie Bilansu na język angielski. Uzupełniono również tłumaczenie na język angielski i niemiecki tytułów sprawozdań oraz nazw kolumn na wydruku.
 • Poprawiono tytuły sprawozdań na wydruku dla wszystkich wariantów Rachunku Zysków i Strat.
 • Poprawiono wysyłanie transakcji oczekującej na instytucję ZUS w bankowości on-line dla banku ING. Zgodnie z dokumentacją do polecenia przelewu dodano wewnętrzną kategorię SSBE.
 • Przywrócono opcję Drukuj listę na pliku JPK_VAT.
 • Rozszerzono komunikację z Wykazem podatników VAT (Biała lista) o pełen komunikat błędu zwracany przez wykaz.
 • Umożliwiono skalowanie okienka kartoteki Wspólnicy.
 • Umożliwiono zmianę numeru dokumentu w korekcie podatku VAT związaną z preproporcją i proporcją bazową.
 • Uzupełniono Historię sprawdzania statusu podmiotu w VAT o weryfikację w Wykazie podatników VAT (Biała lista).
 • W “Danych podmiotu”, w zakładce “Działalność” dodano formę prawną “Inna”.
 • W ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupu zwiększono numer dokumentu do 50 znaków.
 • W formatowaniu warunkowym poprawiono błąd związany z niezapisywaniem, w definicji warunku formatowania, znaków spacji.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono działanie metod Zapisz, ZapiszWRoboczych i ZapiszIWyslij obiektu InsERT.SMS. W tej chwili w przypadku ustawienia atrybutu PoslkieZnaki na wartość False metody te automatycznie zastąpią polskie znaki diakrytyczne w treści zapisywanej wiadomości.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie InsERT.FinDokument dodano atrybut PodzielonaPlatnosc.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie InsERT.KhRachunek dodano atrybut identyfikator, który zwraca bazodanowy identyfikator rachunku bankowego kontrahenta (rb_Id z tabeli rb__RachBankowy).
 • W opcji wyślij do homebankingu zaktualizowano nazwy rodzaju homebankingu. Zamieniono “BZ WBK – zgodny z KB (elixir-0)” na “Santander – zgodny z KB (Elixir-0)” oraz “BZ WBK (Elixir-0)” na “Santander iBiznes (Elixir-0)”
 • W parametrach wiadomości SMS dodano automatyczny zapis statusu nazwy nadawcy w momencie jego sprawdzania. Dotychczas status ten był zapisywany tylko po kliknięciu na OK w oknie parametrów.
 • W parametrach Wiadomości SMS dodano operację Sprawdź status. Umożliwia ona sprawdzenie statusu akceptacji zmiany nazwy nadawcy.
 • W parametrach wiadomości SMS poprawiono błąd mogący powodować wyświetlanie domyślnej nazwy nadawcy “Info” zamiast rzeczywistej zaakceptowanej nazwy użytkownika. Błąd mógł wystąpić w przypadku kilkukrotnego wysłania tej samej nazwy nadawcy wiadomości SMS do akceptacji.
 • W szablonach wiadomości dodano możliwość definiowania autotekstu “Numer rachunku bankowego”, który zwraca numer podstawowego rachunku bankowego podmiotu.
 • W szablonach wiadomości SMS, do obiektów Klient, Dokument, Należność, Działanie i Szansa Sprzedaży dodano możliwość definiowania autotekstu “Opiekun numer”. Autotekst zwraca numer telefonu do opiekuna klienta, przypisanego do danego obiektu.
 • W zestawieniu Weryfikacja kontrahentów w Wykazie podatników VAT zmieniono nazwę kolumny “Data weryfikacji” na “Stan na dzień”.
 • Wprowadzono sprawdzanie poprawności pola Email w kreatorze rejestracji licencji i w parametrach Dane podmiotu.
 • Wykonano działania mające na celu wyeliminowanie problemu plików strony Nowości pozostających na dysku po każdej operacji sferycznej. Błąd mógł się pojawiać na serwerowych systemach operacyjnych, gdy Sfera była uruchomiana jako usługa Windows.
 • Zablokowano możliwość zmiany typu e-sprawozdania podczas importu sprawozdania z zewnętrznego pliku.
 • Zmieniono eksport wypłaty bankowej do formatu eliksir dla banku Santander. Dla przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w tagu /TXT/(opis) zamiast słowa brak wpisywany jest numer faktury. Tag /TXT/ w banku Santander jest obowiązkowy.

Wersja 1.58 SP1 HF2 – 16/10/2019

 • Poprawiono poziom szyfrowania dla komunikacji z Portalem podatkowym oraz z Wykazem podatników VAT.

Wersja 1.58 SP1 HF1 – 11/09/2019

 • Dostosowano program do zmian w strukturze odpowiedzi systemu “Wykaz podatników VAT”. W wyniku zmian wprowadzonych bez zapowiedzi przez Ministerstwo Finansów nie był pobierany identyfikator zapytania i tym samym wynik sprawdzania nie był zapisywany w programie.
 • W parametrach kontrahentów dodano możliwość przestawiania sprawdzania statusu VAT podmiotu pomiędzy Wykazem podatników VAT a Portalem Podatkowym. Opcja zastępuje parametr “Sprawdzaj statusy VAT w Portalu Podatkowym po wyczerpaniu limitu w Wykazie podatników VAT”.

Wersja 1.58 SP1 – 09/09/2019

 • Dodano obsługę nowych wersji elektronicznych sprawozdań finansowych obowiązujących od 1 września 2019 r.
 • Dostosowano program do obsługi obniżonej od 1 października 2019 r. skali podatkowej.
 • Zmieniono działanie mechanizmu sprawdzania statusu aktywności VAT podatnika. Od wersji 1.58 SP1 sprawdzanie odbywa się w nowym systemie Wykaz podatników VAT (tzw. biała lista), który w ostatnich dniach został udostępniony przez Ministerstwo Finansów.
 • Poprawiono problem związany z brakiem rejestracji biblioteki GTA64.dll. Biblioteka jest wykorzystywana w interfejsie programistycznym Sfera.
 • Przyspieszono otwieranie okna kompensaty.
 • Rozwiązano problem z importem do księgowości dokumentów z programu Gratyfikant nexo w wersji 26.1.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie FinDokumentyLista poprawiono błąd związany z nieprawidłowym wyświetlaniem zawartości listy.

Wersja 1.58 HF5 – 26/08/2019

 • Poprawiono błąd związany z opublikowaniem nowego certyfikatu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów dla środowiska produkcyjnego wysyłki plików JPK.

Wersja 1.58 HF4 – 23/08/2019

 • Poprawiono problem podpisywania plików JPK_VAT oraz deklaracji skarbowych z poziomu aplikacji Biuro GT.
 • Uaktualniono program do obsługi nowego certyfikatu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów dla środowiska produkcyjnego wysyłki plików JPK. Nowy certyfikat obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wersja 1.58 HF3 – 12/08/2019

 • Poprawiono problem z nieprawidłową kwotą wypłaty w przypadku stosowania zwolnieniu z PIT dla młodych oraz występowaniu składnika płacowego zwolnionego z podatku (zakwaterowanie).
 • Poprawiono problem z ograniczaniem składki zdrowotnej dla pracowników korzystających z zwolnienia z PIT dla młodych oraz jednocześnie stosujących 50% koszty uzyskania.
 • Poprawiono problem z usuwaniem zawartości folderu, w którym zapisany był plik e-ZLA, jeśli import został przerwany.
 • Wykonano zmiany mające na celu eliminację problemów w formularzu rejestracyjnym programu Biuro GT.

Wersja 1.58 HF2 – 07/08/2019

 • Poprawiono błąd importu listy płac oraz rachunków do umowy cywilnoprawnej z programu mikroGratyfikant. Poprzednio import kończył się błędem.
 • Poprawiono błąd importu operacji bankowych i kasowych z pliku epp, w sytuacji gdy tytuł dokumentów przekraczał 30 znaków.
 • Poprawiono problem braku wydruków oświadczeń dotyczących zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia.
 • Poprawiono problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach zbiorczej wysyłki wiadomości SMS odbiorca mógł otrzymać więcej niż jedną wiadomość.
 • Poprawiono problem wydruku listy płac kasowej.
 • Poprawiono problem z nieprawidłowym obliczaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Poprawiono problem z usuwaniem zawartości folderu, w którym zapisany był plik e-ZLA, jeśli import został przerwany.
 • Rozwiązano problemy z importem do księgowości raportu fiskalnego. Import kończył się błędem bez żadnego komunikatu.
 • W Sferze rozwiązano problemy wynikające z uszkodzenia struktury interfejsów obiektów COM.

Wersja 1.58 HF1 – 01/08/2019

 • Poprawiono problem z importem dokumentów z pliku epp. Import kończył się błędem “Nie można odnaleźć elementu w kolekcji z odpowiednią nazwą lub liczbą porządkową”.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany uruchamianiem własnych rozwiązań. Problem objawiał się wyjątkiem o treści: System.InvalidCastException: Nie można rzutować obiektu modelu COM typu ‘System.__ComObject’ na typ interfejsu ‘InsERT.SuDokumentyManager’.

Rewizor GT – zmiany w wersji 1.58

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.58 Rewizora GT.

 • Dla schematów importu i dekretacji Listy płac dodano nowe kwoty związane z pracowniczymi planami kapitałowymi: składki PPK pracodawcy – podstawowa, składki PPK pracodawcy – dodatkowa, składki PPK pracodawcy – RAZEM, składki PPK pracownika – podstawowa, składki PPK pracownika – dodatkowa, składki PPK pracownika – RAZEM, składki PPK – RAZEM.
 • Dla schematów importu i dekretacji Rachunku do umowy dodano nowe kwoty związane z pracowniczymi planami kapitałowymi: składki PPK pracodawcy – podstawowa, składki PPK pracodawcy – dodatkowa, składki PPK pracodawcy – RAZEM, składki PPK pracownika – podstawowa, składki PPK pracownika – dodatkowa, składki PPK pracownika – RAZEM, składki PPK – RAZEM.
 • Dla schematów importu i dekretacji Składek do rachunku do umowy dodano nowe kwoty związane z pracowniczymi planami kapitałowymi: składki PPK pracodawcy – podstawowa, składki PPK pracodawcy – dodatkowa, składki PPK pracodawcy – RAZEM, składki PPK pracownika – podstawowa, składki PPK pracownika – dodatkowa, składki PPK pracownika – RAZEM, składki PPK – RAZEM.
 • Dla schematów importu i dekretacji Składek z listy płac dodano nowe kwoty związane z pracowniczymi planami kapitałowymi: składki PPK pracodawcy – podstawowa, składki PPK pracodawcy – dodatkowa, składki PPK pracodawcy – RAZEM, składki PPK pracownika – podstawowa, składki PPK pracownika – dodatkowa, składki PPK pracownika – RAZEM, składki PPK – RAZEM.
 • Dodano możliwość przeniesienie definicji sprawozdania, np. Bilansu, RZS lub sprawozdania własnego z innego roku obrotowego. Poprzednio taka możliwość była tylko podczas zakładania roku obrotowego.
 • Dodano możliwość wydruku dodatkowych informacji do e-sprawozdania finansowego. Opcja wydruku e-sprawozdania jest dostępna tylko dla zarejestrowanych podmiotów.
 • Dodano możliwość wydruku elementów e-sprawozdania finansowego: Bilans, RZS, Zestawienie zmian, Rachunek przepływów. Opcja wydruku e-sprawozdania jest dostępna tylko dla zarejestrowanych podmiotów.
 • Dodano możliwość wydruku nagłówka e-sprawozdania finansowego. Opcja wydruku e-sprawozdania jest dostępna tylko dla zarejestrowanych podmiotów.
 • Dodano możliwość wydruku wprowadzenia do e-sprawozdania finansowego. Opcja wydruku e-sprawozdania jest dostępna tylko dla zarejestrowanych podmiotów.
 • Dodano nowe kwoty, związane z operacjami wystawionymi na instytucję PPK, do schematów importu dla raportu kasowego oraz wyciągu bankowego.
 • Dodano obsługę tokena mobilnego dla bankowości on-line dla mBank Company Net.
 • Dodano sumowanie zaznaczonych pozycji w informatorze konta na zakładkach Stan konta oraz Zapisu na koncie. Mechanizm sumowania pozycji jest zabezpieczony aktywnym abonamentem i przestanie działać, gdy abonament nie będzie aktywny.
 • W schematach importu dodano możliwość tworzenia dokumentów w ewidencji VAT. Tak utworzone dokumenty mają zaznaczoną opcję Odliczaj/Naliczaj VAT po zapłaceniu.
 • W transakcji oczekującej dodano znacznik Oczekuj na środki. Opcja dostępna tylko dla mBank Company Net.
 • Do modułów związanych z wiadomościami SMS dodano operację Stan konta SMS, która umożliwia szybkie sprawdzenie dostępnej liczby wiadomości do wysłania i daty ważności pakietu SMS.
 • Dodano obsługę kartoteki Instytucja PPK na schematach importu i dekretacji dla dokumentów: wyciąg bankowy, wpłata i wypłata bankowa, raport bankowy kasa przyjmie oraz kasa wyda.
 • Dodano uprawnienie blokujące operacje podłączania i odłączania programu do Konta InsERT.
 • Dodano uprawnienie personelu do wydruku e-sprawozdania.
 • Poprawiono błąd mogący powodować kasowanie ustawienia parametru określającego, co jaki czas program powinien wysyłać utworzone wiadomości SMS. Błąd mógł wystąpić tylko wówczas, gdy usługa SMS nie była aktywna.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający utworzenie pojedynczej wiadomości SMS z poziomu modułu Rozrachunki z kontrahentem. Program zamiast utworzyć nową wiadomość SMS błędnie komunikował, że należność nie jest powiązana z kontrahentem.
 • Poprawiono eksport operacji bankowej do formatu elixir, m.in dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Poprawiono import kwoty Rozrachunek na centrum autoryzacji kart płatniczych dla dokumentu Korekta całkowita faktury zaliczkowej częściowej. Poprzednio kwota ta zawsze zwracała wartość 0.
 • Przedłużono okres, za który pobierana jest tabela kursów. Obecnie tabela kursów jest pobierana za ostatnie 180 dni kalendarzowych.
 • Usunięto kontrolkę Data zapłaty RR z zakładki VAT dla zapisów w ewidencji VAT zakupu w sytuacji gdy ta data nie znajduje zastosowania. Do tej pory kontrolka, w takich sytuacjach, była nieaktywna.
 • Uwzględniono składki pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na deklaracji PIT-11.
 • Uwzględniono składki pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na zaliczce miesięcznej od wypłat PIT.
 • Uwzględniono zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia na deklaracji PIT-11.
 • Uwzględniono zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia na zaliczce miesięcznej od wypłat PIT.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.Subiekt, InsERT.Rewizor, InsERT.Gratyfikant, InsERT.Gestor dodano atrybut TransConnection. Atrybut zwraca połączenie z bazą danych typu ADODB.Connection. Jest to połączenie, na którym pracuje aplikacja. We wcześniejszych wersjach systemu jego pobranie było możliwe tylko za pośrednictwem obiektu InsERT.Obiekt2.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę pola dok_TermPlatTransId w dokumentach handlowych (atrybut SuDokument.TerminalPlatnTransId).
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę pola nzf_TermPlatTransId w dokumentach finansowych (atrybut FinDokument.TerminalPlatnTransId).
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd w działaniu metody CreateAdoNetSelectConnection() i CreateAdoNetTransConnection. Błąd uniemożliwiał pobranie połączenia do bazy danych w przypadku używania pustego hasła do logowania się w SQL Serwerze.
 • W kreatorze zbiorczej wysyłki wiadomości SMS poprawiono działanie znacznika odpowiedzialnego za kwalifikowanie odbiorców, dla których utworzone zostaną wiadomości.
 • W parametrach deklaracji skarbowych dodano możliwość ustawienia domyślnego rodzaju podpis. Parametr jest uwzględniany w opcji Generuj i wyślij, w podpowiadaniu kolejnej opcji na oknie wysyłki elektronicznej oraz podczas podpisu zbiorczego deklaracji.
 • W parametrach plików JPK dodano możliwość ustawienia domyślnego rodzaju podpisu. Po wejściu w wysyłkę elektroniczną wybrana opcja zostanie zaznaczona i można ją uruchomić naciskając klawisz spacja lub enter.
 • W parametrach transakcji oczekującej dodano ustawienie domyślne znacznika Oczekuj na środki. Opcja dostępna tylko dla mBank Company Net.
 • W schematach importu dla dokumentów rozliczenie sprzedaży i rozliczenie zakupu dodano możliwość wyboru czy numer dokumentu ma być ustawiany na podstawie numeru rozliczenia (tak jak dotychczas) czy ma być ustawiany na podstawie numeru rozrachunku.
 • Wykonano zmiany mające na celu przyspieszenie wczytywania list podmiotów przy starcie aplikacji.
 • Wykonano zmiany w interfejsie programistycznym Sfera polegające na obsłudze wyjątku w sytuacji, gdy przy ustawianiu kontrahenta pracownik podstawowy miał zbyt długie imię i nazwisko.
 

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.58 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.58 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.58, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie licencjamiAktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym WidokPrzywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.