Subiekt GT ulepszenie

Subiekt GT ulepszenie (1.60 SP1 HF1)

Zmiany w wersji 1.60

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.60 Subiekta GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość sprawdzenia numeru rachunku w Wykazie podatników VAT. Sprawdzenie dostępne jest z poziomu kartoteki kontrahenta, faktur zakupu i sprzedaży (zakładka Bank), rozliczenia rozrachunków, operacji bankowych, bankowości on-line oraz homebankingu. Dodatkowo w Wykazie podatników VAT można sprawdzić rachunki własne podmiotu (Słowniki – Rachunki podmiotu). Mechanizm sprawdzania jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (będzie niedostępny, gdy abonament nie będzie aktywny). Sprawdzanie wymaga aktywnego konta InsERT.
 • Dodano nowy rodzaj eksportu operacji bankowej do formatu Elixir-0 dla usługi Santander Internet.
 • Do weryfikacji kontrahentów w Wykazie podatników VAT (Biała lista) dodano pobieranie informacji o datach i powodach rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia podatnika do wykazu podatników VAT. Informacje te zostały również uwzględnione na wydruku potwierdzenia weryfikacji.
 • Do zestawienia Weryfikacja kontrahentów w Wykazie podatników VAT dodano kolumnę oraz filtr Kontrahent.
 • Dodano automatyczne zaznaczanie pola “Mechanizm podzielonej płatności” podczas definiowania nowego kompletu, w którego skład wchodzi towar oznakowany jako objęty mechanizmem podzielonej płatności.
 • Dodano możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT w Wykazie podatników VAT do 30 numerów NIP za pomocą jednego zapytania. Zmiana ta pozwala zaoszczędzić liczbę wysyłanych do ministerstwa zapytań i zapobiega zablokowaniu operacji sprawdzania statusów.
 • Dodano możliwość ustawienia kursu w momencie zatwierdzenia kompensaty.
 • Dodano nową stawkę 11,5% do odsetek karnych. Nowa stawka obowiązuje od 01.01.2020.
 • Dodano obsługę mikrorachunku do operacji bankowych wystawianych na urząd skarbowy. Od 01.01.2020 r. mikrorachunek będzie podpowiadany dla takich operacji jako domyślny.
 • Dodano obsługę mikrorachunku do transakcji oczekujących wystawianych na urząd skarbowy. Od 01.01.2020 r. mikrorachunek będzie podpowiadany dla takich transakcji jako domyślny.
 • Poprawiono błąd podczas wyszukiwania kontrahenta w bazie GUS po wpisaniu numeru NIP ze spacjami.
 • Poprawiono błąd powodujący niekiedy niespodziewane zakończenie pracy programu podczas przejścia na zakładkę “Zamówienia” w informatorze o towarze.
 • Poprawiono błąd powodujący przy aktualizacji podmiotu podwojenie nazwa wzorca “FS grupowanie pozycji”.
 • Poprawiono błąd związany z niedziałającym polem własnym typu Słownik, stworzonym na bazie słownika Magazyny.
 • Poprawiono błędnie pokazywaną kwotę na dokumentach ZWZ i ZPZ, w sytuacji gdy dokument WZ lub PZ zawierał towary i opakowania zwrotne.
 • Poprawiono działanie pola własnego typu “Słownik” – “Magazyny” w kartotece kontrahenta.
 • Poprawiono działanie programu w przypadku, gdy w numerze oryginalnym dokumentu przyjęć znajdował się apostrof.
 • Poprawiono odczyt daty wygenerowania UPO dla plików JPK. Poprzednio prezentowana data była datą pobrania UPO.
 • Poprawiono ostrzeganie o zdublowanym numerze faktury zakupu, gdy jedna z faktur jest wprowadzona jako zwykła faktura, a druga jako faktura zbiorcza.
 • Poprawiono podwójną relację między tabelami tw_CechaTw i sl_CechaTw.
 • Poprawiono problem ze zmianą definicji pól JPK_FA_RR, który występował w specyficznych sytuacjach.
 • Poprawiono rozpoznawanie przelewów w mechanizmie podzielonej płatności dla banku ING w Historii transakcji.
 • Poprawiono sposób sortowania dokumentów w pliku JPK_FA.
 • Poprawiono wysyłanie transakcji oczekującej na instytucję ZUS w bankowości on-line dla banku ING. Zgodnie z dokumentacją do polecenia przelewu dodano wewnętrzną kategorię SSBE.
 • Przy generowaniu pliku JPK_FA(3) zablokowano wybór walut. Plik ten zawiera wszystkie waluty w jednym zbiorze.
 • Przywrócono opcję Drukuj listę na pliku JPK_VAT.
 • Rozszerzono komunikację z Wykazem podatników VAT (Biała lista) o pełen komunikat błędu zwracany przez wykaz.
 • Uzupełniono Historię sprawdzania statusu podmiotu w VAT o weryfikację w Wykazie podatników VAT (Biała lista).
 • W formatowaniu warunkowym poprawiono błąd związany z niezapisywaniem, w definicji warunku formatowania, znaków spacji.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.SuDokument dodano atrybuty IdentyfikatorNabywcyTyp i IdentyfikatorNabywcy. Atrybuty te umożliwiaj zapis identyfikatora nabywcy na dokumencie paragonu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na niesprawdzaniu uprawnienia “Zamówienia od Klientów – rezerwacja towarów ponad stan w magazynie” w momencie zapisu dokumentu ZK. W tej chwili w przypadku braku uprawnienia i rezerwacji towarów ponad stan, w momencie wykonywania metody Zapisz obiektu InsERT.SuDokument zostanie wygenerowany wyjątek o numerze 0x80041923.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono działanie metod Zapisz, ZapiszWRoboczych i ZapiszIWyslij obiektu InsERT.SMS. W tej chwili w przypadku ustawienia atrybutu PoslkieZnaki na wartość False metody te automatycznie zastąpią polskie znaki diakrytyczne w treści zapisywanej wiadomości.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie InsERT.FinDokument dodano atrybut PodzielonaPlatnosc.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie InsERT.KhRachunek dodano atrybut identyfikator, który zwraca bazodanowy identyfikator rachunku bankowego kontrahenta (rb_Id z tabeli rb__RachBankowy).
 • W interfejsie programistycznym sfera, w obiekcie InsERT.SuPozycjaKorekty, poprawiono błąd w działaniu atrybutu Id. Po poprawie błędu atrybut zwraca identyfikator pozycji dokumentu z kolumny ob_Id tabeli dok_Pozycja.
 • W JPK_FA(3) poprawiono błąd powodujący komunikat o niepoprawnej strukturze danych pliku w sytuacji, gdy do zamówienia wystawiono wiele faktur zaliczkowych.
 • W kartotece towarów poprawiono błąd powodujący zdublowanie pozycji w słowniku Kod kraju pochodzenia, na zakładce “Inne”.
 • W opcji wyślij do homebankingu zaktualizowano nazwy rodzaju homebankingu. Zamieniono “BZ WBK – zgodny z KB (elixir-0)” na “Santander – zgodny z KB (Elixir-0)” oraz “BZ WBK (Elixir-0)” na “Santander iBiznes (Elixir-0)”
 • W parametrach wiadomości SMS dodano automatyczny zapis statusu nazwy nadawcy w momencie jego sprawdzania. Dotychczas status ten był zapisywany tylko po kliknięciu na OK w oknie parametrów.
 • W parametrach Wiadomości SMS dodano operację Sprawdź status. Umożliwia ona sprawdzenie statusu akceptacji zmiany nazwy nadawcy.
 • W parametrach wiadomości SMS poprawiono błąd mogący powodować wyświetlanie domyślnej nazwy nadawcy “Info” zamiast rzeczywistej zaakceptowanej nazwy użytkownika. Błąd mógł wystąpić w przypadku kilkukrotnego wysłania tej samej nazwy nadawcy wiadomości SMS do akceptacji.
 • W pliku JPK_FA(3) poprawiono wprowadzanie danych korekt do faktur zaliczkowych.
 • W pliku JPK_FA(3) poprawiono wypełnianie pól P_13_5, P_13_6 i P_13_7 dla korekt.
 • W pliku JPK_FA(3) usunięto pole P_14_5 wykorzystywane w poprzedniej wersji JPK_FA(2).
 • W szablonach wiadomości dodano możliwość definiowania autotekstu “Numer rachunku bankowego”, który zwraca numer podstawowego rachunku bankowego podmiotu.
 • W szablonach wiadomości SMS do obiektu Dokument dodano możliwość definiowania autotekstu “Link do szybkiej płatności”.
 • W szablonach wiadomości SMS, do obiektów Klient, Dokument, Należność, Działanie i Szansa Sprzedaży dodano możliwość definiowania autotekstu “Opiekun numer”. Autotekst zwraca numer telefonu do opiekuna klienta, przypisanego do danego obiektu.
 • W zestawieniu Weryfikacja kontrahentów w Wykazie podatników VAT zmieniono nazwę kolumny “Data weryfikacji” na “Stan na dzień”.
 • Wprowadzono sprawdzanie poprawności pola Email w kreatorze rejestracji licencji i w parametrach Dane podmiotu.
 • Wykonano działania mające na celu wyeliminowanie problemu plików strony Nowości pozostających na dysku po każdej operacji sferycznej. Błąd mógł się pojawiać na serwerowych systemach operacyjnych, gdy Sfera była uruchomiana jako usługa Windows.
 • Zmieniono eksport wypłaty bankowej do formatu eliksir dla banku Santander. Dla przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w tagu /TXT/(opis) zamiast słowa brak wpisywany jest numer faktury. Tag /TXT/ w banku Santander jest obowiązkowy.

Wersja 1.58 SP1 HF2 – 16/10/2019

 • Poprawiono poziom szyfrowania dla komunikacji z Portalem podatkowym oraz z Wykazem podatników VAT.

Wersja 1.58 SP1 HF1 – 11/09/2019

 • Dostosowano program do zmian w strukturze odpowiedzi systemu “Wykaz podatników VAT”. W wyniku zmian wprowadzonych bez zapowiedzi przez Ministerstwo Finansów nie był pobierany identyfikator zapytania i tym samym wynik sprawdzania nie był zapisywany w programie.
 • W parametrach kontrahentów dodano możliwość przestawiania sprawdzania statusu VAT podmiotu pomiędzy Wykazem podatników VAT a Portalem Podatkowym. Opcja zastępuje parametr “Sprawdzaj statusy VAT w Portalu Podatkowym po wyczerpaniu limitu w Wykazie podatników VAT”.

Wersja 1.58 SP1 – 09/09/2019

 • Zmieniono działanie mechanizmu sprawdzania statusu aktywności VAT podatnika. Od wersji 1.58 SP1 sprawdzanie odbywa się w nowym systemie Wykaz podatników VAT (tzw. biała lista), który w ostatnich dniach został udostępniony przez Ministerstwo Finansów.
 • Poprawiono błąd powodujący zapis zmian w korekcie dokumentu mimo wybrania opcji “Anuluj”.
 • Poprawiono problem związany z brakiem rejestracji biblioteki GTA64.dll. Biblioteka jest wykorzystywana w interfejsie programistycznym Sfera.
 • Przyspieszono otwieranie okna kompensaty.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie FinDokumentyLista poprawiono błąd związany z nieprawidłowym wyświetlaniem zawartości listy.

Wersja 1.58 HF5 – 26/08/2019

 • Poprawiono błąd związany z opublikowaniem nowego certyfikatu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów dla środowiska produkcyjnego wysyłki plików JPK.

Wersja 1.58 HF4 – 23/08/2019

 • Poprawiono problem podpisywania plików JPK_VAT oraz deklaracji skarbowych z poziomu aplikacji Biuro GT.
 • Uaktualniono program do obsługi nowego certyfikatu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów dla środowiska produkcyjnego wysyłki plików JPK. Nowy certyfikat obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wersja 1.58 HF3 – 12/08/2019

 • Poprawiono problem z nieprawidłową kwotą wypłaty w przypadku stosowania zwolnieniu z PIT dla młodych oraz występowaniu składnika płacowego zwolnionego z podatku (zakwaterowanie).
 • Poprawiono problem z ograniczaniem składki zdrowotnej dla pracowników korzystających z zwolnienia z PIT dla młodych oraz jednocześnie stosujących 50% koszty uzyskania.
 • Poprawiono problem z usuwaniem zawartości folderu, w którym zapisany był plik e-ZLA, jeśli import został przerwany.
 • Wykonano zmiany mające na celu eliminację problemów w formularzu rejestracyjnym programu Biuro GT

Wersja 1.58 HF2 – 07/08/2019

 • Poprawiono błąd importu listy płac oraz rachunków do umowy cywilnoprawnej z programu mikroGratyfikant. Poprzednio import kończył się błędem.
 • Poprawiono błąd importu operacji bankowych i kasowych z pliku epp, w sytuacji gdy tytuł dokumentów przekraczał 30 znaków.
 • Poprawiono problem braku wydruków oświadczeń dotyczących zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia.
 • Poprawiono problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach zbiorczej wysyłki wiadomości SMS odbiorca mógł otrzymać więcej niż jedną wiadomość.
 • Poprawiono problem wydruku listy płac kasowej.
 • Poprawiono problem z nieprawidłowym obliczaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Poprawiono problem z usuwaniem zawartości folderu, w którym zapisany był plik e-ZLA, jeśli import został przerwany.
 • Rozwiązano problemy z importem do księgowości raportu fiskalnego. Import kończył się błędem bez żadnego komunikatu.
 • W Sferze rozwiązano problemy wynikające z uszkodzenia struktury interfejsów obiektów COM.

Wersja 1.58 HF1 – 01/08/2019

 • Poprawiono problem z importem dokumentów z pliku epp. Import kończył się błędem “Nie można odnaleźć elementu w kolekcji z odpowiednią nazwą lub liczbą porządkową”.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany uruchamianiem własnych rozwiązań. Problem objawiał się wyjątkiem o treści: System.InvalidCastException: Nie można rzutować obiektu modelu COM typu ‘System.__ComObject’ na typ interfejsu ‘InsERT.SuDokumentyManager’.

Subiekt GT ulepszenie

subiekt_gt

 Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.58 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.58 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.58 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.58, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie licencjamiAktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym WidokPrzywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.58

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.58 Subiekta GT.

 • Dodano obsługę tokena mobilnego dla bankowości on-line dla mBank Company Net.
 • W kartotece towarów, na zakładce “Parametry” oraz na fakturze sprzedaży, na zakładce “VAT” dodano nowy znacznik “Mechanizm podzielonej płatności”. W menu Narzędzia dodano “Kreator podzielonej płatności – towary”. Kreator służy zaznaczeniu towarów, za które obowiązuje płatność w systemie podzielonej płatności.
 • W transakcji oczekującej dodano znacznik Oczekuj na środki. Opcja dostępna tylko dla mBank Company Net.
 • Do modułów związanych z wiadomościami SMS dodano operację Stan konta SMS, która umożliwia szybkie sprawdzenie dostępnej liczby wiadomości do wysłania i daty ważności pakietu SMS.
 • Dodano uprawnienie blokujące operacje podłączania i odłączania programu do Konta InsERT.
 • Na fakturze zakupu poprawiono błąd powodujący znikanie opisu dostawy po skopiowaniu go przy wykorzystaniu skrótu klawiszowego [Ctrl+V].
 • Poprawiono błąd mogący powodować kasowanie ustawienia parametru określającego, co jaki czas program powinien wysyłać utworzone wiadomości SMS. Błąd mógł wystąpić tylko wówczas, gdy usługa SMS nie była aktywna.
 • Poprawiono błąd powodujący powstawanie groszowych różnic między kwotą podsumowania w PLN na wydruku i na dokumencie. Problem powstawał w specyficznych wartościach na fakturach wystawionych w walucie obcej i przeliczanych do PLN w podsumowaniu VAT.
 • Poprawiono błąd powodujący przeliczenie kwoty netto jako brutto podczas powielania zwykłej faktury jako faktura marża.
 • Poprawiono błąd powodujący zwielokrotnione wyświetlanie dokumentów WZ/PZ po wystawieniu do nich dokumentów ZWZ/ZPZ. Błąd pojawił się w wersji 1.57.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający utworzenie pliku *.htm przy eksporcie danych przy pomocy formatu eBIS-XML.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający utworzenie pojedynczej wiadomości SMS z poziomu modułu Rozrachunki z kontrahentem. Program zamiast utworzyć nową wiadomość SMS błędnie komunikował, że należność nie jest powiązana z kontrahentem.
 • Poprawiono błąd w triggerze odpowiadającym za numerację dokumentów.
 • Poprawiono błędne przeliczanie przez kurs waluty podczas powielania faktury sprzedaży jako paragonu.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Finanse – Rozlicz pojedynczo należność / zobowiązanie.
 • Poprawiono eksport operacji bankowej do formatu elixir, m.in dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Przedłużono okres, za który pobierana jest tabela kursów. Obecnie tabela kursów jest pobierana za ostatnie 180 dni kalendarzowych.
 • Przy powielaniu paragonów poprawiono działanie znacznika “po zapisie automatycznie otwórz nowy dokument”.
 • Udostępniono możliwość wystawienia pliku JPK_FA 2 z dowolnego okresu wstecz.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.Subiekt, InsERT.Rewizor, InsERT.Gratyfikant, InsERT.Gestor dodano atrybut TransConnection. Atrybut zwraca połączenie z bazą danych typu ADODB.Connection. Jest to połączenie, na którym pracuje aplikacja. We wcześniejszych wersjach systemu jego pobranie było możliwe tylko za pośrednictwem obiektu InsERT.Obiekt2.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.Towar dodano atrybut TowarObjetyPodzielonaPlatnoscia.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano do obiektu InsERT.SuDokumentyManager metodę RejestrujFiskalnie. Metoda ta umożliwia rejestrację fiskalną dokumentów zablokowanych do edycji.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę pola dok_TermPlatTransId w dokumentach handlowych (atrybut SuDokument.TerminalPlatnTransId).
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę pola nzf_TermPlatTransId w dokumentach finansowych (atrybut FinDokument.TerminalPlatnTransId).
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd w działaniu metody CreateAdoNetSelectConnection() i CreateAdoNetTransConnection. Błąd uniemożliwiał pobranie połączenia do bazy danych w przypadku używania pustego hasła do logowania się w SQL Serwerze.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w działaniu metody ZapiszObiekt obiektu InsERT.Importer, poprawiono błąd mogący powodować zapis dokumentu z niewłaściwym numerem. Błąd mógł wystąpić w przypadku używania numeracji miesięcznej i importu dokumentów z poprzedniego miesiąca.
 • W interfejsie programistycznym sfera, w obiekcie InsERT.SuDokument poprawiono błąd uniemożliwiający zmianę wartości atrybutu MagazynOdbiorczyId dla zapisanego dokumentu typu przesunięcie międzymagazynowe.
 • W kreatorze zbiorczej wysyłki wiadomości SMS poprawiono działanie znacznika odpowiedzialnego za kwalifikowanie odbiorców, dla których utworzone zostaną wiadomości.
 • W parametrach transakcji oczekującej dodano ustawienie domyślne znacznika Oczekuj na środki. Opcja dostępna tylko dla mBank Company Net.
 • Wykonano zmiany mające na celu przyspieszenie wczytywania list podmiotów przy starcie aplikacji.
 • Wykonano zmiany w interfejsie programistycznym Sfera polegające na obsłudze wyjątku w sytuacji, gdy przy ustawianiu kontrahenta pracownik podstawowy miał zbyt długie imię i nazwisko.

Zmiany w wersji 1.57

subiekt_gt

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.57 Subiekta GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Do modułów dokumentów dodano nową funkcję “Powiel jako”. Funkcja dostępna jest w rozszerzeniu funkcjonalnym zielony PLUS dla InsERT GT. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (przestanie działać, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Rozszerzono sprawdzanie statusu podmiotu w VAT o wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT zostało zabezpieczone aktywnym abonamentem. W sytuacji, gdy abonament dobiegnie końca i nie zostanie przedłużony, nie będzie możliwości sprawdzanie statusu podmiotu w VAT.
 • We wszystkich programach systemu InsERT GT dodano możliwość wysyłania SMS-ów. SMS-y można wysyłać i tworzyć na podstawie obiektów typu dokumenty handlowe, należności, pracownicy, kontrahenci, wspólnicy i instytucje. Do obsługi SMS-ów służą dedykowane moduły: SMS – szablony wiadomości, SMS – wiadomości robocze, SMS – skrzynka nadawcza oraz SMS – wiadomości wysłane. Do wysyłania SMS-ów konieczne jest założenie Konta InsERT.
 • Aby przyspieszyć proces konwersji bazy danych wykonano m.in. następujące zmiany: – poprawiono wydajność aktualizacji wzorców wydruków, – poprawiono wydajność aktualizacji definicji podglądu obiektów, – poprawiono wydajność aktualizacji wzorców deklaracji.
 • Do zwrotów detalicznych w menu “Specyfikacja towarowa” dodano nowe pozycje: wyzeruj wszystkie ilości, usuń wszystkie pozycje, usuń pozycje z zerową ilością. Ponadto w parametrach zwrotów na zakładce “algorytmy” dodano sekcję “sposób wystawiania” umożliwiającą automatycznie wybór sposobu wstawiania ilości na pozycje.
 • Dodano logowanie zdarzeń e-Archiwizacji (wysyłania archiwów do chmury).
 • Dodano nową wersję biblioteki sferycznej Interop.InsERT4.
 • Dodano ostrzeżenie przy zakładaniu nowego poziomu cen w walucie obcej przy kursie zerowym.
 • Dodano wyszarzanie opcji powielania, gdy zaznaczono kilka dokumentów.
 • Instalator systemu został wyposażony w składnik Microsoft .NET Framework w wersji 4.6.1.
 • Instalator systemu został wyposażony w składnik MSXML 6.0. Zrezygnowano z dystrybucji składnika MSXML 4.0.
 • Na potrzeby nowych funkcji wprowadzanych w programie Biuro GT przygotowano system do możliwości wyłączenia etapu kompaktowania bazy danych podczas procesu konwersji podmiotu do nowej wersji.
 • Na potrzeby nowych funkcji wprowadzanych w programie Biuro GT przygotowano system do możliwości wyłączenia etapu wykonywania kopii zapasowej podczas procesu konwersji podmiotu do nowej wersji.
 • Poprawiono błąd na wydruku korekty, który powodował dublowanie pozycji.
 • Poprawiono błąd powodujący tworzenie stanu magazynowego dla usług. Błąd występował, gdy na dokumencie MM z ustawionym skutkiem tylko na magazynie docelowym zmieniano skutek na “wywołaj skutek magazynowy”.
 • Poprawiono błąd powodujący ustawianie daty na 1900 w filtrach w informatorze towaru.
 • Poprawiono błąd umożliwiający zarządzanie magazynami pomimo odebranego uprawnienia.
 • Poprawiono błąd w konwersji bazy danych. Błąd występował tylko w przypadku aktualizowania baz danych z wersji niższych niż 1.2800. Objawiał się komunikatem: “Wpisywanie domyślnych parametrów wydruków…Nie powiodło się: Błąd 0x80040E14: Column name or number of supplied values does not match table definition. Aktualizacja podmiotu nie powiodła się: 0x80040e14: IDispatch error #3092”.
 • Poprawiono błąd zapisu przy potwierdzeniu numeru VAT(VIES) dla nowego kontrahenta.
 • Poprawiono łączenie statusu podmiotu w VAT z zapisami w ewidencji VAT. Jeśli kontrahent miał sprawdzony status podmiotu w VAT tego samego dnia co dodawany zapis w ewidencji wynika sprawdzenia zostanie podłączony pod zapis w ewidencji.
 • Poprawiono nieprawidłowe zachowanie okna słownika stawek VAT podczas zmiany wielkości.
 • Poprawiono problem błędu zapisu operacji bankowej przy ustawieniu operacji bankowej jako prowizyjnej, jeśli wcześniej operacja rozliczała rozrachunki. Obecnie nie da się zaznaczyć znacznika “prowizyjna” w takim przypadku.
 • Poprawiono problem z zapisaniem dokumentu FZ, gdy podczas poprawiania dokumentu próbowano zmienić datę otrzymania na późniejszą.
 • Poprawiono problem zmiany typu ceny na korekcie zamiast przeniesienia jej z faktury. Sytuacja miała miejsce przy edycji kontrahenta na korekcie lub na fakturze, gdy zmieniono typ cen kontrahentowi.
 • Poprawiono problem, który występował w sytuacji, gdy kontrahent miał w parametrach indywidualnych wybraną walutę (np. EUR) oraz jednocześnie w zakładce Inne miał wybrany poziom cen w walucie (np. również EUR). Wówczas na dokumencie kurs waluty dla poziomu cen nie odświeżał się.
 • Poprawiono rozpoznawanie transakcji typu podzielona płatność w parserach plików MT940. Opcja importu wyciągów w formacie MT940 jest dostępna w rozszerzeniu Czerwony PLUS.
 • Poprawiono sortowanie po dacie w serwisach dotyczących plików JPK. Obecnie pliki są sortowane po dacie, numerze korekty, typie pliku oraz kolejności dodawania pliku.
 • Poprawiono wyświetlanie komunikatów o problemach występujących w trakcie e-Archiwizacji (wysyłania archiwów do chmury).
 • Poprawiono zapamiętywanie ustawienia filtra “towary i usługi wg” na zakładce “Towary i usługi”, w informatorze o kontrahencie.
 • Udostępniono kolumnę “Wartość zaliczki” na dokumentach wydań zewnętrznych.
 • W e-kontrolach przy generowaniu JPK_FA dodano możliwość usuwania mnemoników z numerów dokumentów.
 • W e-kontrolach udostępniono nowy format JPK_FA (2).
 • W interfejsie programistycznym Sfera w metodzie PodajDostepneDostawy obiektu SuDokumentyManage poprawiono błąd uniemożliwiający wczytanie jednocześnie dwóch kolekcji InsERT.SuDostawy, do dwóch różnych zmiennych, dla dwóch różnych towarów.
 • W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie InsERT.SuDostawy dodano możliwość wczytania dostawy na podstawie identyfikatora mr_Id z tabeli dok_MagRuch.
 • W kartotece telefonów dodano znacznik SMS. Oznaczenie numeru telefonu tym znacznikiem sprawi, że będzie on domyślnym telefonem kontrahenta (pracownika, wspólnika, instytucji) do wysyłki wiadomości SMS, także w trakcie zbiorczego generowania wiadomości.
 • W parametrach Subiekta, na zakładce “Stawka VAT” dodano nowy znacznik – “Ukryj stawki nieaktywne na listach w dokumentach”.
 • W procesie rejestracji licencji dodano wymagalność założenia i podłączenia do programu Konta InsERT.
 • W ramach obsługi wysyłki SMS-ów w programie, do okna wiadomości SMS dodano możliwość korzystania z autotekstów bez konieczności używania i tworzenia szablonów SMS.
 • W ramach obsługi wysyłki SMS-ów w programie, dodano możliwość tworzenia szablonów wiadomości SMS-owych dla obiektów: Kontrahent, Pracownik, Dokument, Należność, Instytucja, Wspólnik.
 • W ramach obsługi wysyłki SMS-ów w programie, dodano możliwość zbiorczej wysyłki wiadomości: Kontrahent, Faktury sprzedaży, Zamówienie od klienta, Należność, Instytucja, Wspólnik, Pracownik.
 • W ramach obsługi wysyłki SMS-ów w programie, dodano uprawnienia: Wiadomość SMS – Dodaj / Powiel, Wiadomość SMS – Pokaż, Wiadomość SMS – Popraw, Wiadomość SMS – Usuń, Wiadomość SMS – Wyślij, Szablon SMS – Dodaj / Powie, Szablon SMS – Pokaż, Szablon SMS – Popraw, Szablon SMS – Usuń.
 • We wszystkich programach systemu InsERT GT dodano możliwość podłączenia Konta InsERT. Konto InsERT jest niezbędne do aktywnego korzystania z Forum użytkowników InsERT GT i innych usług on-line m.in. wysyłki wiadomości SMS. W tym celu dodano w programie parametry Konto InsERT oraz odpowiednie operacje do menu Konto InsERT widocznego w prawym górnym rogu programu.
 • We wszystkich programach systemu InsERT GT dodano możliwość założenia Konta InsERT, także w przypadku nie posiadania zarejestrowanej licencji programu.
 • Włączono podgląd F3 na danych kontrahenta w dokumentach, które otwarte są w trybie tylko do odczytu.
 • Wprowadzono wymagalność pola Gmina/Powiat w kreatorze rejestracji licencji.
 • Wyeliminowano błąd polegający na tym, że na podmiocie próbnym na liście Wybierz klienta w module Monitorowanie przetwarzania danych przy próbie Podglądu F9 pojawiał się dymek “Uprawnienia wersji. Prawa dostępu do wybranej funkcji nie zostały aktywowane.”
 • Wyłączono pytanie o aktualizację nagłówków wzorców wydruku, które pojawiało się niepotrzebnie po edycji modułu parametrycznego Nagłówki dokumentów, gdy użytkownik nie dokonał żadnych zmian w tym module.
 • Zablokowano możliwość sortowania pozycji po kodzie dostawy w korektach.
 • Zmienione zostało nazewnictwo wydruków. Obecne wydruki nie mają daty w nazwie, data jest w wydrukach, które są już nieaktualne.
 • Zmieniono sposób informowania użytkowników programu o kończącym się abonamencie. W okresie zbliżającego się końca abonamentu program będzie wyświetlał informacje o abonamencie w dodatkowej zakładce programu.
 • Zoptymalizowano sposób wyliczania podsumowania na wszystkich listach używanych w programie.
 
Uwaga:  Po wygenerowaniu kodu ulepszenia w WWSYSTEM , pomoc zdalna w zainstalowaniu ulepszenia.

subiekt_gt