Gratyfikant GT – ulepszenie

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.67 Gratyfikanta GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dane wdrożeniowe zostały powiększone o informacje o zasiłkach.
 • Dodano możliwość filtrowania po aktualnym zatrudnieniu w zestawieniu „Uczestnictwo w PPK”.
 • Poprawiono błąd mogący powodować zawieszenie programu w przypadku próby wygenerowania wydruku listy na zmienionym układzie papieru w drukarce.
 • Poprawiono problem braku kodu zawodu w deklaracjach zgłoszeniowych ZUS do umów cywilnoprawnych.
 • Poprawiono problem z wczytywaniem e-ZLA z plików XML.
 • Poprawiono problem z zliczaniem długości umów terminowych.
 • Poprawiono wyświetlanie liczby dniu urlopu pozostałego na wzorcu Odcinki z wypłat.
 • Rozwiązano problem z dearchiwizacją bazy danych do istniejącego podmiotu. Problem występował sporadycznie na systemie Windows 10 i objawiał się komunikatem „Podmiot jest używany przez inne osoby”.
 • Rozwiązano problem z nieprawidłową nazwą podmiotu widoczną podczas archiwizacji podmiotu. Błąd występował w sytuacji, gdy na liście znajdował się podmiot o nazwie składającej się z samych cyfr.
 • W instalatorze systemu udostępniono aktualizację serwera bazy danych do wersji MS SQL Server 2014 SP3.
 • W module Umowy cywilnoprawne dodano nową kolumnę „Tytuł umowy”.
 • W Parametrach dodano nowy parametr odpowiedzialny za wysokość KUP w wypłacie po zwolnieniu pracownika.

Gratyfikant GT – wersja 1.58 – Zmiany związane ze zwolnieniem PIT dla młodych

Ulga dla młodych – zerowy PIT

Program: Gratyfikant GT,

Kategoria: Zwolnienie z PIT do 26. roku życia ​​​Od wersji 1.58 w InsERT GT wprowadzono szereg zmian związanych z ustawą dotyczącą ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia. Obowiązujące od 1 sierpnia 2019 roku zwolnienie dotyczy przychodów w wysokości 85 528,00 zł brutto (wartość ta pobierana jest z parametru o nazwie Limit zwolnienia z PIT dla osób do 26 lat w module Administracja – Parametry – Podatki i koszty), z wyjątkiem 2019 roku, w którym wysokość przychodów nie może przekroczyć 35 636,67 zł brutto (5/12 kwoty rocznej). Zmiany wprowadzono w modułach przedstawionych poniżej. ​​
Kadry – Ewidencja osobo​wa

W kartotece pracownika na zakładce Rozliczeniowe dodano parametr Rezygnuj ze zwolnienia z podatku dla osób do 26 lat. Ustawienie znacznika na Nie skutkuje stosowaniem zwolnienia dla pracownika, jeżeli jest przed 26. rokiem życia. Aby ustawić wartość na Tak, należy w​prowadzić d​o tabeli okres, w którym pracownik rezygnuje ze stosowania zwolnienia.

​Przy konwersji podmiotu program domyślnie wprowadza okres 1.08.2019-31.12.2019 zgodnie z założeniem, że w 2019 roku pracownik musi zadeklarować stosowanie zwolnienia i ustawia znacznik na Tak.

Definicje – Składniki płacowe

W składnikach płacowych dodano parametr Zwolnienie z podatku dla osób do 26 lat. Zaznaczenie parametru jest możliwe tylko, gdy składnik wchodzi do podstawy opodatkowania i jest płatny przez pracodawcę.


Umowy cywilnoprawne

W umowach cywilnoprawnych na zakładce Rachunki w sekcji Podatek i koszty uzyskania przychodów dodano znacznik Zwolnienie z podatku dla osób do 26 lat.

Źródło: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna.html

Gratyfikant GT ulepszenie – opis zmian 1.58 SP1 HF1

Wersja 1.58 SP1 HF2 – 16/10/2019

 • Poprawiono poziom szyfrowania dla komunikacji z Portalem podatkowym oraz z Wykazem podatników VAT.

Wersja 1.58 SP1 HF1 – 11/09/2019

 • Dostosowano program do zmian w strukturze odpowiedzi systemu „Wykaz podatników VAT”. W wyniku zmian wprowadzonych bez zapowiedzi przez Ministerstwo Finansów nie był pobierany identyfikator zapytania i tym samym wynik sprawdzania nie był zapisywany w programie.
 • W parametrach kontrahentów dodano możliwość przestawiania sprawdzania statusu VAT podmiotu pomiędzy Wykazem podatników VAT a Portalem Podatkowym. Opcja zastępuje parametr „Sprawdzaj statusy VAT w Portalu Podatkowym po wyczerpaniu limitu w Wykazie podatników VAT”.

Wersja 1.58 SP1 – 09/09/2019

 • Dodano nowy wzór świadectwa pracy.
 • Dostosowano program do obsługi obniżonej od 1 października 2019 r. skali podatkowej.
 • Poprawiono działanie parametru „nie ograniczaj zdrowotnego (rady nadzorcze)” w umowie cywilnoprawnej.
 • Poprawiono problem braku odliczania składki chorobowej niepodlegającej ograniczeniu w rachunkach do umów cywilnoprawnych.
 • Poprawiono problem braku podstawy ubezpieczenie zdrowotnego w deklaracjach ZUS.
 • Poprawiono problem z wysyłką ZUS Z-3 do PUE.
 • Poprawiono problem związany z brakiem rejestracji biblioteki GTA64.dll. Biblioteka jest wykorzystywana w interfejsie programistycznym Sfera.

Wersja 1.58 HF5 – 26/08/2019

 • Poprawiono błąd związany z opublikowaniem nowego certyfikatu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów dla środowiska produkcyjnego wysyłki plików JPK.

Wersja 1.58 HF4 – 23/08/2019

 • Poprawiono problem podpisywania plików JPK_VAT oraz deklaracji skarbowych z poziomu aplikacji Biuro GT.
 • Uaktualniono program do obsługi nowego certyfikatu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów dla środowiska produkcyjnego wysyłki plików JPK. Nowy certyfikat obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wersja 1.58 HF3 – 12/08/2019

 • Poprawiono problem z nieprawidłową kwotą wypłaty w przypadku stosowania zwolnieniu z PIT dla młodych oraz występowaniu składnika płacowego zwolnionego z podatku (zakwaterowanie).
 • Poprawiono problem z ograniczaniem składki zdrowotnej dla pracowników korzystających z zwolnienia z PIT dla młodych oraz jednocześnie stosujących 50% koszty uzyskania.
 • Poprawiono problem z usuwaniem zawartości folderu, w którym zapisany był plik e-ZLA, jeśli import został przerwany.
 • Wykonano zmiany mające na celu eliminację problemów w formularzu rejestracyjnym programu Biuro GT.

Gratyfikant GT ulepszenie – opis zmian 1.58 HF2

Wersja 1.58 HF2 – 07/08/2019

 • Poprawiono błąd importu listy płac oraz rachunków do umowy cywilnoprawnej z programu mikroGratyfikant. Poprzednio import kończył się błędem.
 • Poprawiono błąd importu operacji bankowych i kasowych z pliku epp, w sytuacji gdy tytuł dokumentów przekraczał 30 znaków.
 • Poprawiono problem braku wydruków oświadczeń dotyczących zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia.
 • Poprawiono problem polegający na tym, że w niektórych przypadkach zbiorczej wysyłki wiadomości SMS odbiorca mógł otrzymać więcej niż jedną wiadomość.
 • Poprawiono problem wydruku listy płac kasowej.
 • Poprawiono problem z nieprawidłowym obliczaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Poprawiono problem z usuwaniem zawartości folderu, w którym zapisany był plik e-ZLA, jeśli import został przerwany.
 • Rozwiązano problemy z importem do księgowości raportu fiskalnego. Import kończył się błędem bez żadnego komunikatu.
 • W Sferze rozwiązano problemy wynikające z uszkodzenia struktury interfejsów obiektów COM.

Opis zmian (1.58 HF1)

Wersja 1.58 HF1 – 01/08/2019

 • Poprawiono problem z importem dokumentów z pliku epp. Import kończył się błędem „Nie można odnaleźć elementu w kolekcji z odpowiednią nazwą lub liczbą porządkową”.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany uruchamianiem własnych rozwiązań. Problem objawiał się wyjątkiem o treści: System.InvalidCastException: Nie można rzutować obiektu modelu COM typu 'System.__ComObject’ na typ interfejsu 'InsERT.SuDokumentyManager’.

Zmiany w wersji 1.58

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.58 Gratyfikanta GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano eksport ZUS Z-3 w formacie XML umożliwiającym jego import w PUE ZUS.
 • Dodano nowy moduł Deklaracje PPK związany z obsługą raportów zgłoszeniowych i rozliczeniowych PPK.
 • Dodano obsługę tokena mobilnego dla bankowości on-line dla mBank Company Net.
 • W Parametrach – Podatki i koszty dodano nowy parametr: Limit zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia.
 • W transakcji oczekującej dodano znacznik Oczekuj na środki. Opcja dostępna tylko dla mBank Company Net.
 • W umowach cywilnoprawnych dodano obsługę zwolnienia z PIT dla osób poniżej 26 roku życia.
 • W umowach cywilnoprawnych dodano obsługę zwolnienia z PIT dla osób poniżej 26 roku życia.
 • W wypłatach dodano obsługę zwolnienia z PIT dla osób poniżej 26 roku życia.
 • W wypłatach dodano obsługę zwolnienia z PIT dla osób poniżej 26 roku życia.
 • Do modułów związanych z wiadomościami SMS dodano operację Stan konta SMS, która umożliwia szybkie sprawdzenie dostępnej liczby wiadomości do wysłania i daty ważności pakietu SMS.
 • Dodano nowy słownik Obywatelstwa. Zastąpi on dotychczasowe pole Obywatelstwo w ewidencji osobowej. Zmiana wymaga przyporządkowania kodu kraju do wartości słownika.
 • Dodano nowy wzór świadectwa pracy związany z zmianami wynikającymi z RODO.
 • Dodano uprawnienie blokujące operacje podłączania i odłączania programu do Konta InsERT.
 • Poprawiono błąd mogący powodować kasowanie ustawienia parametru określającego, co jaki czas program powinien wysyłać utworzone wiadomości SMS. Błąd mógł wystąpić tylko wówczas, gdy usługa SMS nie była aktywna.
 • Poprawiono problem z analizatorem wypłaty.
 • Poprawiono problem z importem plików KEDU do programu Płatnik, jeśli adres e-mail był dłuższy niż 30 znaków.
 • Poprawiono wliczanie osób przebywających na urlopie ojcowskim w raporcie PFRON.
 • Poprawiono wliczanie stażu pracy przy nakładających się okresach poprzedniego zatrudnienia.
 • Przywrócono sposób wyliczania podstawy w ZUS Z-3 w miesiącach, w których wystąpiła absencja urlopowa.
 • Rozszerzono dane wdrożeniowe o informacje związane z zwolnieniem z PIT do 26 roku życia.
 • Umożliwiono zmianę nazw do wydruku dla parametrów we wzorcu „Odcinek z wypłaty”.
 • Uwzględniono składki pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na deklaracji PIT-11.
 • Uwzględniono składki pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na zaliczce miesięcznej od wypłat PIT.
 • Uwzględniono zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia na deklaracji PIT-11.
 • Uwzględniono zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia na zaliczce miesięcznej od wypłat PIT.
 • W danych rozliczeniowych w kartotece pracownika dodano parametr związany z stosowaniem zwolnienia z PIT dla osób poniżej 26 roku życia.
 • W definicjach składników płacowych dodano parametr związany z obsługą zwolnienia z PIT dla osób poniżej 26 roku życia.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.Subiekt, InsERT.Rewizor, InsERT.Gratyfikant, InsERT.Gestor dodano atrybut TransConnection. Atrybut zwraca połączenie z bazą danych typu ADODB.Connection. Jest to połączenie, na którym pracuje aplikacja. We wcześniejszych wersjach systemu jego pobranie było możliwe tylko za pośrednictwem obiektu InsERT.Obiekt2.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd w działaniu metody CreateAdoNetSelectConnection() i CreateAdoNetTransConnection. Błąd uniemożliwiał pobranie połączenia do bazy danych w przypadku używania pustego hasła do logowania się w SQL Serwerze.
 • W kreatorze zbiorczej wysyłki wiadomości SMS poprawiono działanie znacznika odpowiedzialnego za kwalifikowanie odbiorców, dla których utworzone zostaną wiadomości.
 • W listach wypłat i rachunków dodano kolumny związane z PPK.
 • W parametrach deklaracji skarbowych dodano możliwość ustawienia domyślnego rodzaju podpis. Parametr jest uwzględniany w opcji Generuj i wyślij, w podpowiadaniu kolejnej opcji na oknie wysyłki elektronicznej oraz podczas podpisu zbiorczego deklaracji.
 • W parametrach transakcji oczekującej dodano ustawienie domyślne znacznika Oczekuj na środki. Opcja dostępna tylko dla mBank Company Net.
 • W treściach dokumentów kadrowych dla ewidencji pracowników dodano wydruki wniosków związanych z obsługą zwolnienia z PIT dla osób poniżej 26 roku życia.
 • W treściach dokumentów kadrowych dodano wydruki związane z PPK.
 • Wykonano zmiany mające na celu przyspieszenie wczytywania list podmiotów przy starcie aplikacji.
 • Zaktualizowano zestawienia dotyczące wypłat i rachunków w związku z zmianami wynikającymi z wprowadzeniem PPK.
 • Zmieniono precyzję (do 2 miejsc po przecinku) w wyliczeniu dziennej kwoty pomniejszenia za absencje chorobowe.

Źródło: https://www.insert.com.pl