Gratyfikant nexo PRO – ulepszenie

Wersja 35.1.2 – 01/06/2021

 • Wprowadzono obsługę nowego formatu plików przy wczytywaniu eZLA z portalu PUE.

Wersja 35.1.1 – 18/05/2021

 • W deklaracjach ZUS ZUA i ZUS ZZA dodano obsługę kodu wykonywanego zawodu.

Wersja 35.1.0 – 06/05/2021

 • W kreatorach wypełniania planu pracy i ECP dodano możliwość podania typu dnia wolnego.

Wersja 35.0.3 – 28/04/2021

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gratyfikant Nexo.

Wersja 35.0.2 – 22/04/2021

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gratyfikant Nexo.

Wersja 35.0.1 – 16/04/2021

 • W umowach cywilnoprawnych odblokowano możliwość edycji znacznika wyłączającego kontrolę minimalnej podstawy składek społecznych w przypadku wyłączonego naliczania tych składek.
 • Poprawiono błąd konwersji, który mógł być spowodowany dokumentami magazynowymi z płatnościami.

Wersja 35.0.0 – 15/04/2021

 • Umożliwiono zbiorcze drukowanie miesięcznej ewidencji czasu pracy za wiele miesięcy.
 • W komunikacji z Instytucją Finansową (PPK) dodano możliwość zgłoszenia zwolnienia pracownika.
 • W potrąceniu komorniczym dodano pole Opis.
 • W definicji listy płac umożliwiono wskazanie domyślnego wzorca wydruku odcinka z wypłaty.
 • Dodano nowy parametr wynagrodzeń pozwalający zmienić sposób pomniejszania składników z przyczyn innych niż choroba z zastosowaniem miesięcznej normy czasu pracy zamiast planu pracy pracownika.
 • [PRO] Do wzorców wydruku dodano możliwość definiowania własnych zmiennych, które będą dostępne w edytorze Stimulsoft.
 • [PRO] Do wzorców wydruku dodano zakładkę Powiązania, w której widoczne są przypisania wzorców do klientów.
 • [PRO] W konfiguracji systemu dodano Słownik uprawnień użytkowników ułatwiający zarządzanie uprawnieniami i rolami.
 • Wprowadzono operację powielania nagłówków wydruku.
 • Dodano obsługę deklaracji rocznych za przychody 2021 roku: PIT-8AR(11) i PIT-4R(12).
 • Dodano możliwość zmiany statusu dyspozycji bankowych bez ingerencji w datę realizacji.
 • W kartotece klientów dodano znacznik „Oznaczaj operacje finansowe jako wrażliwe”. Umożliwiono również zaznaczanie go w operacjach zbiorczych.
 • W Szablonach klientów dodano możliwość zdefiniowania wartości domyślnych dla operacji i dyspozycji bankowych.
 • Dla dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy ułatwiono wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy za wybrany miesiąc.
 • Na wydruku Odcinka z wypłaty dodano wartość wpłaty pracodawcy do PPK zwiększającej podstawę opodatkowania wynagrodzenia pracownika.
 • Rozwiązano problem nadmiarowego uwzględniania równoległych umów cywilnoprawnych w wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy.
 • Rozwiązano problem podwójnego ujmowania zaliczki na podatek od zasiłków w danych wdrożeniowych przy przenoszeniu danych z Gratyfikanta GT.
 • Uprawnienia (Dodaj, Popraw, Rozwiąż, Usuń) dla umów pracowniczych rozdzielono na dwa komplety – dla umów o pracę i dla umów cywilnoprawnych.
 • Uwidoczniono kwotę do zapłaty (umożliwiono generowanie dyspozycji bankowej) w deklaracji rozliczeniowej ZUS w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej z pracownikami.
 • W nazwie wydruku odcinka z wypłaty zmieniono kolejność nazwiska i imienia oraz zmieniono sortowanie wydruków według nazwiska.
 • Rozwiązano problem z dodawaniem absencji w przypadku wcześniejszego wprowadzenia aneksu do umowy z datą obowiązywania wcześniejszą niż naliczone już wynagrodzenia.
 • [PRO] Rozwiązano problem błędnego generowania zaproszenia do Portalu Pracownika przez Biuro rozliczające firmę.
 • Na liści pracowników dodano kolumnę z adresem korespondencyjnym.
 • Na liście umów dodano kolumnę z pełnym kodem tytułu ubezpieczenia.
 • Uszczelniono mechanizm ukrywania wrażliwych danych osobowych w przypadku odebrania uprawnienia do modułu pracowników.
 • Zaktualizowano słownik Kodów podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy.
 • Zoptymalizowano pod względem wydajnościowym proces dodawania składnika płacowego do definicji listy płac.
 • Udoskonalono mechanizm automatycznego przeliczania wielu spłat potrąceń komorniczych po wyedytowaniu potrącenia komorniczego na wynagrodzeniu.
 • Na listach z wyborem klientów dodano możliwość włączenia kolumny „Nazwa pełna”.
 • W module Portale i aplikacje dla widoku InsERT mobile poprawiono odświeżanie danych.
 • Dodano możliwość dopisania adresu e-mail do klienta bezpośrednio po wysłaniu wiadomości e-mail oraz zamknięciu okna drukuj.
 • W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości e-mail dodano czcionkę Calibri.
 • Poprawiono i zoptymalizowano pobieranie konfiguracji dla nowo dodawanych kont pocztowych.
 • W wiadomości pocztowej dodano menu kontekstowe z operacjami: wytnij, kopiuj, wklej.
 • Naprawiono problem z pobieraniem konfiguracji konta pocztowego dla serwera spoko.pl.
 • W konfiguracji konta pocztowego umożliwiono ustawienie adresu zwrotnego. Dotychczas było to możliwe tylko dla użytkowników Gestora nexo.
 • W programie serwisowym, w oknie „Zarządzanie połączeniami” dodano możliwość wyspecyfikowania parametrów blokady, co pozwala na kierowanie tym, jak zachowa się program na innych stanowiskach po wykryciu blokady.
 • Dodano informacje o stanie konta e-Archiwizacji oraz domyślne akcje w module e-Archiwizacji (Konfiguracja -> e-Archiwizacja).
 • Dodano sortowanie wzorców w oknie wydruku.
 • Poprawiono błąd związany z usuwaniem pliku graficznego z własnego wzorca wydruku przy jego edycji.
 • Poprawiono błędne sumowanie na wydrukach listy.
 • [PRO] Przy edycji wzorców wydruku (Stimulsoft) dodano możliwość przekazywania numeru drukowanej kopii do wzorca.
 • W kreatorze zakładania podmiotu do danych firmy dodano sekcję Kontakty.
 • W słowniku użytkowników dodano możliwość zaznaczania i odznaczania uprawnień klawiszem spacji.
 • W słowniku użytkowników poprawiono prezentację listy przypisanych ról.
 • Zmieniono miejsce przechowywania informacji o ostatnio zalogowanym użytkowniku w sytuacji, gdy katalogi robocze podmiotu są wspólne dla wielu użytkowników. Informacja ta jest teraz zapisywana do folderu LocalAppData bieżącego użytkownika.
 • Do listy stylów w formatowaniu warunkowym dodano brakujący domyślny styl.
 • [PRO] Dodano możliwość eksportowania i importowania konfiguracji widoku w pliku.
 • Dodano możliwość włączenia automatycznego odświeżania widoków z listami.
 • Poprawiono występujący na listach błąd, którego objawem było maskowanie wartości podsumowania w sytuacji, gdy żaden z wierszy nie był maskowany.
 • Zniesiono limit wierszy podczas eksportu list do programu Excel.
 • Poprawiono symbol formularza na dyspozycji drukowanej bądź generowanej do zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • Poprawiono włączanie Pełnego śladu rewizyjnego.
 • Do Reguł automatyzacji (w Laboratorium) dodano obiekty finansowe: operacje kasowe, operacje i dyspozycje bankowe.
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie usunięcia większej ilości operacji bankowych (powyżej 2 tysięcy).
 • Poprawiono walidację rachunków bankowych. Wcześniej numery z i bez kodu kraju były taktowane jako niezależne rachunki.
 • W Operacjach bankowych dodano aktualizację daty operacji na podstawie daty księgowania.
 • [PRO] W definicjach nagłówków wydruku dodano punkt rozszerzenia, który umożliwia zdefiniowanie własnej procedury generowania automatycznego nagłówka wydruku.

Gratyfikant nexo – ulepszenie wer 26.1.0 – Zmiany związane ze zwolnieniem PIT dla młodych

Ulga dla młodych – zerowy PIT

Program: Gratyfikant nexo,

Kategoria: Zwolnienie z PIT do 26. roku życia

Od wersji 26.1.0 w InsERT nexo wprowadzono szereg zmian związanych z ustawą dotyczącą ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia. Obowiązujące od 1 sierpnia 2019 roku zwolnienie dotyczy przychodów w wysokości 85 528,00 zł brutto (wartość ta pobierana jest z parametru o nazwie Limit zwolnienia z podatku dla młodych w module Ewidencje dodatkowe – Konfiguracja – Podatki i koszty), z wyjątkiem 2019 roku, w którym wysokość przychodów nie może przekroczyć 35 636,67 zł brutto (5/12 kwoty rocznej). Zmiany wprowadzono w modułach przedstawionych poniżej.

Konfiguracja – Typy umów pracowniczych

W każdym typie umowy pracowniczej dodano znacznik Stosuj zwolnienie z podatku dla młodych. Jego zaznaczenie powoduje zwolnienie z podatków dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy.

Kartoteka pracownika – Zakładka Inne

W kartotece każdego pracownika na zakładce Inne dodano tabelę Nie stosuj zwolnienia z podatku dla młodych, w której można wprowadzić okres nieobjęty zwolnieniem. Przy konwersji podmiotu program domyślnie wprowadza okres 1.08.2019-31.12.2019 zgodnie z założeniem, że w 2019 roku pracownik musi zadeklarować stosowanie zwolnienia.

Uwaga !!! Jeżeli chcemy korzystać z ulgi należy podświetlić wiersz z wprowadzoną datą – nacisnąć prawy przycisk myszki – z menu wybrać – Usuń

System wynagrodzeń – Składniki płacowe

W składnikach płacowych na zakładce Inne dodano znacznik Zwolnienie z podatku dla młodych. Po konwersji podmiotu znacznik jest domyślnie zakreślony w składnikach płatnych przez pracodawcę, które są opodatkowane (w składnikach płatnych przez ZUS / nieopodatkowanych znacznik nie występuje).

Wynagrodzenia

W każdej wypłacie, która jest objęta zwolnieniem dodano wartość Zwolnienie z podatku dla młodych.

Pracownicy – Wydruki

W wydrukach związanych z pracownikiem dodano dwa nowe wydruki: Wniosek o zastosowanie zwolnienia z PIT dla młodych (2019) oraz Wniosek o niestosowanie zwolnienia z PIT dla młodych (2020). Wydruki znajdują się w menu Operacje – Drukuj – Inne dokumenty.

Źródło: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/4339.html

Wersja 26.1.0 – 29/07/2019

 • Dodano możliwość generowania raportów do Instytucji Finansowej w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych – rejestracja uczestnika, wpłaty do PPK oraz deklaracje pracownika.
 • Wprowadzono mechanizm zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób do 26 roku życia.
 • W obrazach księgowych list płac oraz rachunków do umów zleceń udostępniono kwotę przychodu zwolnionego (zerowy PIT dla młodych) oraz wartości składek od takiego przychodu.
 • W usłudze bankowości mbankCompanyNet zmieniono sposób logowania tokenem. Od 14 września 2019 r. logowanie odbywać się będzie przy użyciu tokena mobilnego (aplikacji banku).
 • Uaktualniono domyślny wzorzec wydruku świadectwa pracy zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 29 czerwca 2019 roku.
 • W infoserwisie rozbudowano kafel z deklaracjami ZUS i skarbowymi o kontrolę naliczenia raportów w komunikacji z Instytucją Finansową w ramach PPK.
 • W treści wydruków rachunków do umów cywilnoprawnych dodano informacje o wpłatach do PPK.
 • Zwiększono precyzję liczby pracowników w raporcie Przeciętne zatrudnienie w okresie.
 • Zmieniono mechanizm sortowania listy w ostatnim kroku kreatora zbiorczego dodawania naliczeń/potrąceń według kolejności wybierania pracowników w pierwszym kroku kreatora.
 • Rozwiązano problem niewyświetlania się danych wdrożeniowych pracownika.
 • Uszczelniono mechanizm uprawnień do pokazywania umów pracowniczych z innych modułów.
 • W słowniku obywatelstw umożliwiono podanie kodu kraju, który jest wymagany w komunikacji z Instytucją Finansową w zakresie PPK.
 • Poprawiono algorytm obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w wypadku krótkich umów i przesunięcia wypłaty do 10 dnia następnego miesiąca.
 • Uaktualniono obsługę deklaracji PIT-11(24) o nieujmowanie przychodu zwolnionego (zerowy PIT dla młodych) oraz składek ZUS od takiego przychodu.
 • W obsłudze deklaracji PIT-11(24) dodano ujmowanie składek PPK (pracowniczych planów kapitałowych) finansowanych przez pracodawcę.
 • Poprawiono dekretację automatyczną list płac i rachunków do umów zleceń wywoływaną bezpośrednio z modułu Wypłat.
 • Rozwiązano problem z wysyłką do pliku dyspozycji bankowej i błędem przy próbie wczytania na stronie banku Citi Handlowy.
 • Rozwiązano problem zamienionych dat operacji i księgowania przy wczytywaniu wyciągu z pliku mt-940 banku PKO BP.

Wersja 26.0.1 – 01/07/2019

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gratyfikant Nexo.

Wersja 26.0.0 – 26/06/2019

 • Udostępniono obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK.
 • W wiadomości pocztowej oraz w szablonach wiadomości umożliwiono dodawanie załączników, które wcześniej zostały wysłane na podłączony serwis chmurowy.
 • W konfiguracji użytkownika dodano możliwość włączenia automatycznego blokowania programu po upływie określonego czasu bez aktywności użytkownika.
 • Do obrazu księgowego „Lista zaliczek z listy płac” oraz „Zaliczki z rachunku do umowy” dodano kwoty wynagrodzenia brutto oraz netto. Dodatkowo, w schematach dekretacji dokumentów „Lista składek z listy płac” oraz „Składki ZUS z rachunku do umowy pracowniczej” dodano kwoty: Składki społeczne pracodawcy i pracownika Razem, Składki FP, FGŚP, FEP Razem.
 • Dodano możliwość wyłączania widoczności dowolnych pól w dokumentach do dekretacji.
 • Dodano uprawnienia dostępu do dokumentów do dekretacji. Ich wyłączenie spowoduje, że dany typ dokumentów do dekretacji nie będzie widoczny w module.
 • W module Operacji bankowych dodano opcję łączenia transferów.
 • Udostępniono nowy wzór wydruku zaświadczenia ZUS Z-3.
 • Przy imporcie pracowników z Płatnika poprawiono wskazywanie skróconej nazwy firmy, gdy nie jest ona wypełniona.
 • Rozwiązano problem nadmiarowego wysyłania deklaracji RSA wspólnika, gdy jest tworzona deklaracja DRA wyłącznie dla niego.
 • W autotekstach tabelarycznych pobierających wartości z wynagrodzeń dodano kolumny; zaliczka na podatek, składki ZUS pracownika, składka zdrowotna oraz potrącenia komornicze.
 • W Infoserwisie w kafelku o kończących się w najbliższych dniach umowach dodano możliwość sprawdzenia także umów zakończonych w ostatnich dniach.
 • W raporcie podliczenie wypłat i rachunków umożliwiono równoczesne podanie okresu wskazującego na termin wypłaty wynagrodzenia jak i okres, za który wynagrodzenie było należne.
 • W wydrukach treści dokumentów rozwiązano problem niepobierania kraju pracownika w przypadku niewypełnienia województwa.
 • Udostępniono wczytywanie elektronicznych zwolnień lekarskich z plików XML (zip).
 • Umożliwiono wskazanie tytułu, z jakiego pracownikowi przysługuje dzień wolny.
 • Poprawiono widoczność godzin przepracowanych w kalendarzu przy ciemnej kompozycji programu.
 • Rozwiązano problem coraz dłużej trwającego wyświetlania się kalendarza przy kolejnych jego otwarciach.
 • W delegacjach dodano możliwość definiowania pól własnych.
 • W delegacjach dodano pola opisujące wezwanie/zaproszenie.
 • Do mechanizmu przypomnień kadrowych dodano przypomnienie o wypłacie ekwiwalentu za urlop po rozwiązaniu umowy.
 • W formatkach pracownika i umowy uporządkowano sortowanie list (na przykład badania, szkolenia) oraz dodano możliwość sortowania według wybranych kolumn.
 • W module umów w filtrze Pracownik dodano pozycję wybrani z listy, która umożliwia filtrowanie umów według kryteriów dostępnych w filtrach pracowników.
 • W module wynagrodzeń dodano kolumny z budżetowymi składkami ZUS.
 • Dodano możliwość zbiorczej wysyłki wiadomości SMS podczas drukowania dokumentów w systemie InsERT nexo.
 • Na naklejkach dla klientów rozwiązano problem braku wydruku adresu, w sytuacji gdy klient nie ma określonego adresu do korespondencji.
 • Wprowadzono możliwość wyszukiwania i filtrowania autotekstów w edycji wiadomości e-mail oraz szablonach wiadomości.
 • Podniesiono wersję biblioteki MailBee.NET, która jest odpowiedzialna za synchronizację poczty.
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca do filtrowania dla F8 dodano nową opcję, która umożliwia jednoczesne wyszukiwanie tekstowe na liście oraz po treści wiadomości.
 • W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości wprowadzono zmianę, która umożliwia dodawanie plików graficznych do edytora treści za pomocą mechanizmu „przeciągnij i upuść” („drag and drop”).
 • W wiadomości pocztowej, szablonach wiadomości oraz podpisach do wiadomości wprowadzono możliwość przełączenia się na źródło HTML.
 • Naprawiono błąd, który powodował niekończącą się próbę wysyłania wiadomości, nawet gdy została ona usunięta z programu. Problem był widoczny, gdy serwer pocztowy odrzucił wysyłaną wiadomość, np. z powodu zbyt dużego rozmiaru wysyłanej wiadomości.
 • Poprawiono komunikację błędów w poczcie w przypadku, gdy podano błędną konfigurację serwera pocztowego lub złe hasło do konta pocztowego.
 • W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę, aby słowa sugerujące załącznik brały również pod uwagę załączniki chmurowe.
 • Wprowadzono zmianę, która umożliwia dodanie kont pocztowych znajdujących się na serwerach, które wykorzystują do szyfrowania protokoły TLS 1.1 i 1.2.
 • W programie serwisowym dodano możliwość sprawdzenia połączeń z wybraną bazą danych.
 • W programie serwisowym dodano możliwość zablokowania wybranej bazy danych, np. na czas aktualizacji. Blokada uniemożliwia zalogowanie się do nexo wszystkim użytkownikom poza użytkownikiem blokującym.
 • Dodano widoczny status abonamentu, oraz zmodyfikowano sposób informowania o wygasającym abonamencie.
 • [PRO] Do raportów własnych LINQ dodano nowy typ parametru 'Zakres dat’.
 • Dodano nowe operatory do formatowania warunkowego po datach: wybrany dzień tygodnia, wybrany miesiąc.
 • Dodano pełne logowanie zdarzeń e-Archiwizacji.
 • [PRO] Nowy typ parametru w raporcie Linq, umożliwiający podanie zakresu dat (np. bieżący miesiąc itp).
 • Poprawiono wydajność wydruku większej ilości naklejek (1000 i więcej).
 • Poprawiono wykonywanie e-Archiwizacji z harmonogramu przy ustawionym parametrze 'Zamykając program: nie wykonuj archiwizacji’.
 • Przeniesiono definicje domyślnych wzorców wydruków z kodu programu do bazy danych – co ma wpływ na wydajność w przypadku dużej ilości baz danych (biura rachunkowe).
 • We wzorcach wydruku poprawiono błąd związany z możliwością ustawienia zerowej ilości kopii.
 • [PRO] W Sferze dla InsERT nexo dodano możliwość eksportowania oraz importowania danych klientów z pliku wymiany EDI++ (dodano publiczny interfejs IWysylkaDanychKlientow służący do wysyłania danych oraz IOdbiorDanychKlientow odbierający dane klienta).
 • Dodano nowe formaty daty w konfiguracji list.
 • Jako alternatywę dla klawisza F4 dodano nowy skrót klawiszowy do edytowania obiektów: Ctrl+. (Ctrl i kropka).
 • Naprawiono błąd „Sesja aplikacji wygasła” występujący przy nadawaniu flag.
 • Poprawiono działanie wyszukiwarki poleceń: dodano dokładniejsze przeszukiwanie konfiguracji oraz możliwość wyszukiwania pomimo błędów pisowni w wyszukiwanej frazie.
 • Przy tworzeniu zrzutów ekranu dołączanych do sugestii i raportów błędów dodano automatyczne ukrywanie tekstów, aby chronić potencjalnie wrażliwe dane. Dodatkowo dodano możliwość edycji tych zrzutów: ukrywania/odkrywania danych oraz zaznaczania fragmentów obrazu.
 • Umożliwiono dodawanie raportów do „Ulubionych” z poziomu modułu „Raporty”.
 • W module „Notes” dodano możliwość wyboru koloru notki.
 • W panelu „Ulubione” dodano możliwość importowania i eksportowania ulubionych poleceń.
 • W panelu „Ulubione” dodano możliwość wybierania nowych ulubionych poleceń z listy wszystkich dostępnych.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji elektronicznej NIP-7(5).
 • Dla nowych baz Gratyfikanta nexo, w przypadku gdy nie ma zainstalowanej księgowości, domyślna obsługa księgowa list płac oraz rachunków do umów zleceń jest wyłączona.
 • Dodano obsługę wartości związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w obrazach księgowych list płac i rachunków do umów zleceń.
 • W module Dekretacja dokumentów dodano nowe kolumny: Kategoria dokumentu” oraz „Transakcja handlowa”.
 • W module Dekretacji dokumentów dodano filtr „Odesłany do obsługującego”.
 • W module Dekretacji dokumentów poprawiono filtrowanie (F8) wg wartości słowników użytkownika.
 • W serwisie Dekretacja dokumentów dodano kolumnę z NIP-em kontrahenta.
 • Dodano kolumny Symbol oraz Typ w oknie rozpoznawania klientów w bankowości on-line.
 • Dodano możliwość zbiorczego wydruku dyspozycji bankowych.
 • Dodano wymagalność Konta InsERT w usługach bankowości on-line.
 • Dodano wzorce wydruków operacji kasowych, umożliwiające wydruk 2 dokumentów na jednej stronie.
 • Na dyspozycjach bankowych dodano informację o typie podmiotu, dla którego są wystawiane.
 • Na operacjach bankowych dodano informację o typie podmiotu, dla którego są wystawiane.
 • Na operacjach kasowych dodano informację o typie podmiotu, dla którego są wystawiane.
 • Poprawiono błąd występujący przy próbie automatycznego pobrania kursów walut przy odebranym uprawnieniu do dodawania tabeli kursów.
 • Poprawiono okno dodawania rachunku bankowego przy wczytywaniu historii operacji z pliku csv.
 • Poprawiono wczytywanie plików mt-940 w przypadku gdy identyfikatory sekcji w pliku są podzielone na linie.