Rewizor GT – ulepszenia

Rewizor GT zmiany (1.67)

Zmiany w wersji 1.67

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.67 Rewizora GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • W kartotece towaru i kontrahenta dodano operację umożliwiającą zapis wcześniej dodanego zdjęcia do danej kartoteki, powtórnie na dysk lokalny komputera użytkownika.
 • W parametrach Komunikacja dodano możliwość ustawiania, według których dat będą wysyłane do pliku komunikacji dokumenty sprzedaży, zakupu i ich korekty. Dzięki temu możliwe jest np. wysyłanie do biura rachunkowego faktur zakupu według ich daty otrzymania.
 • Dodano możliwość opodatkowania PPK w miesiącu wypłaty.
 • Poprawiono błąd mogący powodować zawieszenie programu w przypadku próby wygenerowania wydruku listy na zmienionym układzie papieru w drukarce.
 • Poprawiono błąd wyliczenia pola 137(Podstawa opodatkowania) na deklaracji CIT-8 w wersji 30. Problem występował w przypadku gdy kwota z pozycji 130(Podstawa opodatkowania w sekcji E.6) była równa zero oraz kwota z pozycji 131(Strata w sekcji E.6) była mniejsza od kwoty z pozycji 136(Razem zwiększenia podstawy opodatkowania/zmniejszenie straty).
 • Poprawiono błąd wyliczenia pola 140(strata) na deklaracji CIT-8 w wersji 30. Problem polegał na niepoprawnym wykazywaniu straty w polu 140 w przypadku gdy sekcji E.6. jednocześnie była wykazywana podstawa opodatkowania (pole 130) jak i strata (pole131).
 • Poprawiono działanie listy Kompensaty na zmianę kontekstu roku obrotowego. Poprzednio lista nie była odświeżana.
 • Poprawiono problem z datą przekazania składek na rachunkach do UCP.
 • Poprawiono problem z naliczaniem wypłat objawiający się komunikatem „Brak bieżącego rekordu”.
 • Poprawiono rozliczanie zbiorcze rozrachunków podzieloną płatnością. Przy częściowym rozliczeniu tworzona operacja bankowa mogła mieć za dużą kwotę w tym VAT.
 • Poprawiono wydruk pliku JPK_V7. Pierwotnie nie drukował się pełny numer dokumentu, gdy liczba znaków była większa niż 28.
 • Rozwiązano problem z dearchiwizacją bazy danych do istniejącego podmiotu. Problem występował sporadycznie na systemie Windows 10 i objawiał się komunikatem „Podmiot jest używany przez inne osoby”.
 • Rozwiązano problem z nieprawidłową nazwą podmiotu widoczną podczas archiwizacji podmiotu. Błąd występował w sytuacji, gdy na liście znajdował się podmiot o nazwie składającej się z samych cyfr.
 • W Ewidencjach VAT dodano kolumnę „Typ zapisu” pozwalającą odróżnić dokument pierwotny od korygującego z tyt. tzw. ulgi na złe długi.
 • W instalatorze systemu udostępniono aktualizację serwera bazy danych do wersji MS SQL Server 2014 SP3.
 • W interfejsie programistycznym sfera rozbudowano możliwości metody DekretuWgSchematu z obiektu oDkrManager o tworzenie obiektu dekretu na podstawie zapisu z ewidencji vat.
 • W oknie kompensaty dodano opcję „Pokaż dokumenty do daty kompensaty”. Po zaznaczeniu opcji lista rozrachunków do skompensowania zostaje ograniczona do daty kompensaty.
 • W serwisie Dokumenty dodano opcję Usuń dokument oraz Przywróć dokument do obiegu. Opcja Usuń jest dostępna tylko dla obiegu uproszczonego, a opcja Przywróć dla rozszerzonego.
 • W zestawieniu Rozrachunki na dany dzień dodano kolumny prezentujące pierwotną wartość podatku VAT oraz wartość możliwej wpłaty w na rachunek VAT w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Zmieniono opisy oznaczeń GTU oraz procedur TP i MPP dla JPK_VAT zgodnie z projektowanym rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • Zmieniono zakładkę Bank w oknie rozliczania rozrachunków. Dodono pole Tytuł oraz znacznik Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Bank można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Bank w oknie zbiorczego rozliczania rozrachunków. Dodono pole Tytuł oraz znacznik Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Bank można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Karta w oknie rozliczania rozrachunków. Dodono pole Tytuł oraz znacznik Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Karta można skopiować do schowka klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Karta w oknie zbiorczego rozliczania rozrachunków. Dodono pole Tytuł oraz znacznik Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Karta można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Kasa w oknie rozliczania rozrachunków. Dodono pole Tytuł oraz znacznik Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Kasa można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Kasa w oknie zbiorczego rozliczania rozrachunków. Dodono pole Tytuł oraz znacznik Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Kasa można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Podzielona płatność w oknie rozliczania rozrachunków. Dodono pola Kwota spłaty oraz Kwota VAT. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Podzielona płatność można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Podzielona płatność w oknie zbiorczego rozliczania rozrachunków. Dodono pola Kwota spłaty oraz Kwota VAT. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Podzielona płatność można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.58 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.58 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.58, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie licencjamiAktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym WidokPrzywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.