Subiekt GT ulepszenie

Subiekt GT ulepszenie (1.67)

Zmiany w wersji 1.67

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.67 Subiekta GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość sparametryzowania, w którym momencie program powinien automatycznie realizować komunikację z terminalem płatniczym w ramach płatności kartą. Komunikacja z terminalem może rozpoczynać się po zapisie dokumentu. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie stanów magazynowych przed pobraniem płatności z terminala.
 • Dodano możliwość wystawienia zwrotu do przyjęcia oraz do wydania magazynowego bezpośrednio z modułów Przyjęcia i Wydania magazynowe.
 • Dodano możliwość wysyłki do pliku JPK_V7M i JPK_V7K (pliku JPK przeznaczonego do komunikacji z biurem rachunkowym) numeru PESEL kontrahenta w przypadku, gdy kontrahent nie posiada numeru NIP. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja kontrahenta podczas importu danych i tworzenia zapisów w ewidencji vat, w programach księgowych. W tym celu w Parametrach plików JPK i Deklaracji dodano znacznik „Wysyłaj numer PESEL gdy kontrahent nie ma NIP”.
 • Dodano obsługę opłaty od wydanych konsumentowi jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. W tym celu m.in. rozbudowano słownik Stawek opłat specjalnych o możliwość zdefiniowania opłat jakie obowiązują dla konkretnych kartotek towarowych w wybranych okresach. Naliczenie sumarycznych wysokości opłat zapewnia natomiast nowe Zestawienie opłat specjalnych wg asortymentu.
 • Dostosowano program do obsługi sprzedaży wysyłkowej na terytorium Unii Europejskiej według zasad wprowadzonych w ramach tzw. pakietu e-commerce. W tym celu wprowadzono m.in. dwie nowe transakcje: WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) do obsługi sprzedaży wysyłkowej poniżej wprowadzonego limitu 42 000 zł oraz WSTO-OSS do obsługi sprzedaży rozliczanej w procedurze OSS, którą należy stosować po przekroczeniu ww. limitu.
 • Umożliwiono użycie definicji kodu CN danego towaru jako jego opisu w deklaracji Intrastat. W tym celu dodano m.in. nowe parametry – Parametry Intrastat.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w ramach zmian związanych z obsługą pakietu e-commerce, dodano m.in. do obiektu InsERT.SuDokument atrybuty WSTOInformacjeDodatkowe, WSTOPanstwoKonsumentaId, WSTOPanstwoRozpoczeciaWysylkiId oraz obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowej transakcji na odległość (WSTO i WSTO-OSS).
 • W kartotece towaru i kontrahenta dodano operację umożliwiającą zapis wcześniej dodanego zdjęcia do danej kartoteki, powtórnie na dysk lokalny komputera użytkownika.
 • W komponentach Faktury sprzedaży i Korekty faktur sprzedaży dodano kolumnę z numerem identyfikacji podatkowej kontrahenta.
 • W komponentach Faktury sprzedaży i Korekty faktur sprzedaży dodano kolumnę z numerem NIP nabywcy.
 • W parametrach Komunikacja dodano możliwość ustawiania, według których dat będą wysyłane do pliku komunikacji dokumenty sprzedaży, zakupu i ich korekty. Dzięki temu możliwe jest np. wysyłanie do biura rachunkowego faktur zakupu według ich daty otrzymania.
 • W parametrach poszczególnych dokumentów handlowych dodano parametr „Nie stosuj ograniczenia do 1.2 PLN/litr”, który decyduje o wartości opłaty cukrowej doliczanej do ceny towaru. Dzięki niemu możliwe jest wyłączenie ograniczenia maksymalnej wartości naliczanej opłaty do 1.20 zł w przeliczeniu na litr napoju.
 • Dodano automatyczne odświeżanie parametrów związanych z fiskalizacją faktur zaliczkowych (sekcja Dane do fiskalizacji z zakładki Fiskalne). Dotychczas, po zmianie parametrów konieczne było powtórne uruchomienie programu Menedżera wydruków fiskalnych (MDF).
 • Dodano automatyczne oznaczanie dokumentów z transakcją WSTO i WSTO-OSS procedurą „SW” lub „EE” (w zależności od daty zakończenia dostawy) w oznaczeniach pliku JPK VAT. Mechanizm dostosowuje program do rozporządzenia Ministerstwa Finansów, które m.in. uchyla obowiązek stosowania w pliku JPK VAT oznaczenia „SW” za okresy rozliczeniowe od lipca 2021 roku.
 • Dodano mechanizm ustawiający oznaczenia GTU w kartotece towarów na podstawie kodów PKWiU i kodów CN.
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentów zamówień od klientów i faktur detalicznych w okresie zablokowanych przez korektę kosztów magazynowych.
 • Dostosowano program do rozporządzenia Ministerstwa Finansów, które m.in. uchyla obowiązek stosowania w pliku JPK VAT oznaczenia „MPP” za okresy rozliczeniowe od lipca 2021 roku. W tym celu dodano m.in. ostrzeżenie przez zapisem dokumentu ze znacznikiem „MPP” i datą zakończenia dostawy późniejszą niż 01.07.2021 roku. Wycofano także automatyczne oznaczenie JPK VAT dla dokumentów spełniających kryteria obowiązkowej płatności w mechanizmie płatności podzielonej.
 • Poprawiono błąd mogący powodować nie ustawianie się wartości w stawce vat towaru podczas powielania kartoteki.
 • Poprawiono błąd mogący powodować zawieszenie programu w przypadku próby wygenerowania wydruku listy na zmienionym układzie papieru w drukarce.
 • Poprawiono błąd w generowaniu pliku JPK_VAT dla metody kasowej polegający na nieuwzględnianiu dokumentów typu Faktura sprzedaży zaliczkowa cząstkowa. Błąd występował tylko w przypadku generowania pliku metodą zaawansowaną i wykonania zmiany w ustawieniu filtra z typem dokumentu.
 • Poprawiono błąd związany z widocznością wzorca wydruku „Oferta” na liście wzorców w Subiekcie GT. Wydruk ten dostępny jest tylko w programie Gestor GT.
 • Poprawiono błąd związany z wysyłką deklaracji cukrowej w wersji drugiej CUK-2. Błąd objawiał się komunikatem „Odebrano komunikat: 401 – Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd”.
 • Poprawiono rozliczanie zbiorcze rozrachunków podzieloną płatnością. Przy częściowym rozliczeniu tworzona operacja bankowa mogła mieć za dużą kwotę w tym VAT.
 • Rozwiązano problem z dearchiwizacją bazy danych do istniejącego podmiotu. Problem występował sporadycznie na systemie Windows 10 i objawiał się komunikatem „Podmiot jest używany przez inne osoby”.
 • Rozwiązano problem z nieprawidłową nazwą podmiotu widoczną podczas archiwizacji podmiotu. Błąd występował w sytuacji, gdy na liście znajdował się podmiot o nazwie składającej się z samych cyfr.
 • Uaktualniono słownik kodów CN.
 • W informatorze o kontrahencie, na zakładce Zakupy dodano kolumnę z datą otrzymania dokumentu.
 • W informatorze o towarze, na zakładce Kontrahenci dodano filtr „z okresu”.
 • W instalatorze systemu udostępniono aktualizację serwera bazy danych do wersji MS SQL Server 2014 SP3.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiekt InsERT.Towar dodano atrybut KodUProducenta.
 • W komponencie faktur sprzedaży dodano możliwość filtrowania dokumentów według oznaczeń JPK VAT.
 • W komunikacji międzyoddziałowej Subiekt – Subiekt dodano nową sekcję INFORMACJEWSTO, która zawiera m.in. dane dotyczące państwa rozpoczęcia wysyłki i docelowego państwa konsumenta zapisane w dokumentach wystawionych z transakcją WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) lub WSTO – OSS.
 • W komunikacji wielooddziałowej, wykonywanej za pomocą plików epp, rozszerzono zakres, wysyłanych z oddziału i wczytywanych w centrali, danych dokumentów handlowych o oznaczenia JPK VAT.
 • W komunikacji z biurem rachunkowym, za pomocą plików wymiany danych epp, dodano obsługę wysyłki informacji o wysokości opłaty od środków spożywczych (opłaty cukrowej) naliczonej na danym dokumencie.
 • W oknie kompensaty dodano opcję „Pokaż dokumenty do daty kompensaty”. Po zaznaczeniu opcji lista rozrachunków do skompensowania zostaje ograniczona do daty kompensaty.
 • W parametrach Inwentaryzacji zbiorczej i cząstkowej dodano możliwość sparametryzowania, czy i dla jak starych dokumentów ostrzegać użytkownika o istnieniu w bazie danych dokumentów z niewywołanym skutkiem magazynowym, podczas wprowadzania do systemu dokumentów inwentaryzacyjnych.
 • W Zestawieniu opłat specjalnych do filtra „rodzaj opłaty” dodano pozycję „dowolna”.
 • W Zestawieniu opłat specjalnych uwidoczniono dokumenty typu zamówienia od klientów zaliczkowe.
 • W zestawieniu Raport o dokumentach poprawiono błąd polegający na braku możliwości wyboru Faktury marża i Korekty faktury marża w filtrze z typem dokumentu.
 • W zestawieniu Rozrachunki na dany dzień dodano kolumny prezentujące pierwotną wartość podatku VAT oraz wartość możliwej wpłaty w na rachunek VAT w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Wykonano poprawki wydajnościowe w zapytaniach wykonywanych w czasie dodawania faktur wewnętrznych.
 • Wykonano poprawki wydajnościowe w zapytaniach związanych ze ściąganiem towarów z konkretnych dostaw. Zapytania te są wykonywane w czasie edycji dokumentów handlowych i magazynowych.
 • Zmieniono opisy oznaczeń GTU oraz procedur TP i MPP dla JPK_VAT zgodnie z projektowanym rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • Zmieniono zakładkę Bank w oknie rozliczania rozrachunków. Dodono pole Tytuł oraz znacznik Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Bank można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Bank w oknie zbiorczego rozliczania rozrachunków. Dodono pole Tytuł oraz znacznik Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Bank można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Karta w oknie rozliczania rozrachunków. Dodono pole Tytuł oraz znacznik Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Karta można skopiować do schowka klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Karta w oknie zbiorczego rozliczania rozrachunków. Dodono pole Tytuł oraz znacznik Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Karta można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Kasa w oknie rozliczania rozrachunków. Dodono pole Tytuł oraz znacznik Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Kasa można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Kasa w oknie zbiorczego rozliczania rozrachunków. Dodono pole Tytuł oraz znacznik Generuj pole tytułem na podstawie wybranych rozliczeń. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Kasa można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Podzielona płatność w oknie rozliczania rozrachunków. Dodono pola Kwota spłaty oraz Kwota VAT. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Podzielona płatność można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.
 • Zmieniono zakładkę Podzielona płatność w oknie zbiorczego rozliczania rozrachunków. Dodono pola Kwota spłaty oraz Kwota VAT. Dodatkowo wszystkie informacje na zakładce Podzielona płatność można skopiować do schowka, klikając na nazwę pola lub link Kopiuj.

Subiekt GT ulepszenie

subiekt_gt

 Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.58 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.58 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.58 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.58, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie licencjamiAktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym WidokPrzywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

 
Uwaga:  Po wygenerowaniu kodu ulepszenia w WWSYSTEM , pomoc zdalna w zainstalowaniu ulepszenia.

subiekt_gt